Imagon muutos

Kuvataideopettaja Mikko Hartikainen, Vuosaaren lukio, Helsinki

Tunnin teemana oli media ja julkisuuden henkilön imago ja brandi. Puhuimme mediatodellisuudesta ja sen luonteesta. Esittelin esimerkin pitkäjänteisestä imagon ja brandin rakentamisesta.

Opiskelija valitsi itseään kiinnostavan mediahahmon, esimerkiksi joku lööppijulkkis, kansainvälinen tähti, laulaja tai näyttelijä.

Pyysin opiskelijoita kirjoittamaan ensin lyhyesti muistiin median välittämiä mielikuvia valitsemistaan henkilöistä. Kysymyksiä: Millaisia ajatuksia hahmo herättää? Mitä hän viestittää olemuksellaan? Miten hän käyttäytyy, puhuu jne.?

Opiskelijat keräsivät valitsemistaan henkilöistä paljon erilaista kuvamateriaalia lehdistä ja Internetistä. Sitten he tarkastelivat keräämäänsä materiaalia.

Kysymyksiä: Millaisia mielikuvia materiaali välittää? Vastaako se aiempaa omaa mielikuvaasi tästä julkisuuden henkilöstä? Mitä asioita kuvat korostavat? Millaisten visuaalisten keinojen avulla kuvat rakentavat henkilön julkisuuskuvaa?

Opiskelijat tekivät mediahahmostaan perinteisen tai digitaalisen kuvakollaasin lähtökohtanaan aiemmin kerätty kuvamateriaali. Opiskelijan tuli jatkaa kuvaa väreillä, piirtimillä ja kuvankäsittelyn työkaluilla. Tehtävän tavoitteena oli luoda mediahahmolle uusi imago. Esimerkkinä tarjosin mahdollisuutta korostaa jotakin juuri löydettyä ’kauneusvirhettä’.

 Satu Korhonen: Imagon muutos