Linkkejä ja kirjallisuutta

Linkkejä:

Kirjallisuutta:

Elovirta, Arja – Lukkarinen, Ville (toim.) 1998: Katseen rajat. Taidehistorian metologiaa.

Heikkerö, M. 2001: Taiteilijan kuvakirja. Keuruu: Kustannusosakeyhtiö Taide.

Heikkinen, H.T. – Syrjälä, L. 2002 (toim.): Minussa elää monta tarinaa. Kirjoituksia opettajuudesta. Helsinki: Kansanvalistusseura.

Kolbe, Laura ym. (toim.), 2003: Suomen kulttuurihistoria 1 – 5 sarja, Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.

Kujanen, K. ym. (toim.), 2004 – 2006: PINX – maalaustaiteen mestareita 1 – 6 sarja. WSOY

Pasanen, Kimmo, 2003: Musta neliö – Abstraktin taiteen salat. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Taide.

Patrikainen, R. 1999: Opettajuuden laatu. Ihmiskäsitys, tiedonkäsitys ja oppimiskäsitys opettajan pedagogisessa ajattelussa ja toiminnassa. Jyväskylä: PS-kustanne.

Räsänen, M. 2002: Taidekasvattaja oman työnsä tutkijana. Julkaisussa Sava, I. – Räsänen, M. (toim.): Näkökulmia taidekasvatukseen. Työpaperit. Helsinki: Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja F 13.

Sederholm, Helena ym. (toim.), 2002: Pinx – maalaustaide Suomessa, 1 – 5 sarja. Weilin+Göös oy.

Valkonen, M. – Valkonen, O. 1999: Kauneuden jäljillä. Suomen taiteen vuosituhannet. WSOY.