Teknologia liikunnanopetuksessa 

Tällä sivustolla esitellään teknologian ja tieto- ja viestintätekniikan käyttämistä osana liikunnanopetusta. Hankkeen tuotokset ovat syntyneet Opetushallituksen rahoittamassa ”Liikunnanopetuksen kehittäminen teknologian ja tieto- ja viestintätekniikan avulla” -oppimisympäristöhankkeessa vuosina 2008–2009.

Lapset ja nuoret ovat yhä enemmän jatkuvassa vuorovaikutuksessa teknologian kanssa ja suurin osa heistä on siitä erittäin kiinnostunut. Tämän vuoksi on perusteltua myös käyttää teknologisia apuvälineitä liikunnanopetuksessa kaikilla kouluasteilla. Samalla opetukseen saadaan uusia ulottuvuuksia ja syvyyttä.

Näillä sivuilla esiteltävät teknologiat ovat sovellettavissa kaikille luokkatasoille paikalliset resurssit ja olosuhteet huomioiden. Sivustolla esiteltävät tukimateriaalit on valmistettu liikuntaa opettavien opettajien työn tueksi. Omalle tietokoneelle tallentamalla ne ovat jatkuvasti käytettävissä ja opettaja voi muokata niistä haluamansa kaltaisia.

Tekniset laitteet ja sovellukset toimivat usein motivoivina tekijöinä ja edistävät siten oppilaan omaehtoista liikkumista. Ne voivat motivoida myös liikuntatuntien ulkopuoliseen liikkumiseen, jolloin ne parhaimmillaan edistävät liikunnanopetuksen tavoitteiden mukaista terveellistä ja aktiivista elämäntapaa.

Teknologiset apuvälineet lisäävät opiskelijoiden tietämystä fyysisen toimintakyvyn harjoittamisesta ja sen vaikutuksista. Lisäksi mahdollisuudet opetuksen eriyttämiseen yksilöllisten tarpeiden pohjalta paranevat, kun teknologiaa käytetään apuna yksilöllisten harjoitusten laatimiseksi.

Teknologian hyödyntäminen liikunnanopetuksessa tukee eri koulumuotojen opetussuunnitelman ja tutkinnon perusteiden liikunnanopetukselle määrittelemien tavoitteiden saavuttamista.

Aktiivisuusmittaus 
GPS -paikannus
Sykkeen mittaus
Videointi opetuksessa
Lukuvuoden suunnittelu
Arvioinnin tueksi
Ohjeet laitehankintoihin
Muu teknologia