Tutkimuksia

Liikunnan oppimistulokset perusopetuksessa

Liikunnan oppimistulosten seuranta-arviointi perusopetuksessa 2010 (Oph.fi)
Raportissa esitellään vuonna 2010 toteutetun liikunnan seuranta-arvioinnin tuloksia, jotka kuvaavat yhdeksäsluokkalaisten oppilaiden kuntoa, fyysistä aktiivisuutta ja koululiikunta-asenteita. Liikunnan opettajien ja koulujen rehtoreiden näkemykset täydentävät raportin kautta välittyvää kuvaa suomalaisesta koululiikunnasta. Tuloksia verrataan vuoden 2003 tilanteeseen, jolloin aikaisempi liikunnan arviointi toteutettiin.

Liikunnan arviointi peruskoulussa 2003 (Oph.fi)
Julkaisu kertoo liikunnan oppimistulosten arvioinnista, joka järjestettiin keväällä 2003 perusopetuksen 9. luokan oppilaille. Oppilaat muodostivat koko Suomea edustavan otoksen. Julkaisu sisältää tiedot arvioinnin toteutuksesta, arviointitehtävistä ja tuloksista.

Opetushallituksen julkaisuja

Koulupäivän aikainen liikunta ja oppiminen (Oph.fi, tilannekatsaus, tammikuu 2018)
Katsauksessa tarkastellaan koulupäivän aikaisen liikunnan vaikutuksia oppimiseen erityisesti koulumenestyksen, tiedollisten toimintojen ja oppimisen mahdollistavien tekijöiden näkökulmista. Katsaus pohjautuu vuosien 1990-2016 aikana tiedelehdissä julkaistuihin tutkimuksiin.

Liikunta ja oppiminen. Tilannekatsaus – Lokakuu 2012 (Oph.fi)
Tilannekatsauksessa tarkastellaan monipuolisesti liikunnan merkitystä oppimisen ja koulunkäynnin kannalta. Teemoina ovat muun muassa liikunnan vaikutukset koulumenestykseen, tiedolliseen toimintaan, koulunkäyntiin sekä aivojen rakenteeseen ja motorisiin taitoihin. Lisäksi katsauksessa esitellään keinoja, joiden avulla liikunnallisuutta voidaan koulussa lisätä.

Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti. Neuro- ja kognitiotieteellinen näkökulma. Tilannekatsaus – Tammikuu 2012 (Oph.fi)
Tilannekatsauksessa tarkastellaan aivojen ja oppimisen välistä suhdetta kognitio- ja neurotieteellisestä näkökulmasta. Teemoina ovat aivojen kehittyminen ja siihen liittyvät ilmiöt oppimisen kannalta, oppimiseen liittyvät ongelmat, kielen kehittyminen sekä liikunnan merkitys aivoille ja oppimiselle. Liikunnan ja koulumenestyksen suhdetta käsitellään julkaisun viidennessä luvussa (s. 53–63).

Taide ja taito – kiinni elämässä! (Oph.fi)
Vuonna 2009 ilmestynyt julkaisu avaa näkökulmia taide- ja taitoaineiden alalla tehtyyn tutkimukseen, tanssi- ja teatterikasvatuksen toteuttamiseen, hyvinvoinnin edistämiseen liikuntakulttuurin ja muun taide- ja taitokasvatuksen keinoin sekä verkostomaisen toimintamallin hyödyntämiseen. Julkaisu sisältää luvun, jossa käsitellään koulun liikuntakasvatusta oppimisvalmiuksien luojana sekä lasten kasvun ja kehityksen tukena (s. 49–54).

Liikuntatieteellisen tutkimuksen tutkimusraportteja

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamien liikuntatieteellisten tutkimusten tutkimusraportit (OKM)
Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) vuosina 2005−2011 rahoittamien liikuntatieteellisten tutkimusten tulokset ja hankekuvaukset on koottu opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuille. Järjestelmä sisältää yhteensä 150 liikuntatieteellisen tutkimusprojektin keskeiset tieteelliset tulokset sekä analyysit hankkeiden merkityksestä käytännön liikuntatoiminnan kannalta.

Valtion liikuntapoliittisten toimenpiteiden vaikutusten arviointi (OKM)
Tammikuussa 2011 julkaistu valtion liikuntaneuvoston arviointi valtionhallinnon liikuntapoliittisten toimenpiteiden vaikutuksista osoitti, että olemassa oleva tutkimus- ja seurantatieto liikunnasta ei palvele parhaalla mahdollisella tavalla liikuntapolitiikan päätöksentekoa ja vaikutusten arviointia. Liikuntatieteellisten tutkimusten tulokset ja hankkeissa syntyvä asiantuntemus eivät tällä hetkellä myöskään parhaalla mahdollisella tavalla siirry liikuntatoimijoiden ja päätöksentekijöiden käyttöön.

Artikkeita liikunnasta

Liikunnallinen lahjakkuus koulun näkökulmasta(pdf)
(Timo Jaakkola, Arja Sääkslahti ja Jarmo Liukkonen), Opetushallitus, 2009

Linkkejä

Lasten ja nuorten elämäntavan tutkimusyksikkö (LINET)
Tutkimusyksikkö on osa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiötä LIKESiä. Verkkosivuilta löytyy tietoa tutkimuksista ja niihin liittyvistä esitelmistä ja artikkeleista.

Jyväskylän yliopiston kirjaston 
Kattavasti tietoa Suomessa tehdystä liikuntatieteellisestä tutkimuksesta. Opinnäytteet - tietokannasta voi hakea opinnäytetöitä.

ARTO 
Tietokannasta voi hakea kotimaisia liikunta-aiheisia artikkeleita. Ylläpitäjä: Kansalliskirjasto

LIKES
LIKES:in raportti opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamien tutkimushankkeiden tuloksista vuosina 2005-2011