Tutkimuksia

Lasten ja nuorten liikunnan tietokanta
Tietokantaan on koottu keskeiset indikaattorit kouluikäisten lasten ja nuorten liikunnasta, liikunnan edistämisestä ja fyysisestä toimintakyvystä. Tietokantatyökalua voidaan hyödyntää liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin seurannassa ja edistämisessä, esimerkiksi kuntien hyvinvointikertomuksissa ja Liikkuva koulu -toimenpiteiden seurannassa.

Tietokantaan on koottu ja yhdistetty tietoa seuraavista aineistoista:

  • Kouluterveyskysely, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
  • TEAviisari, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
  • LIITU-tutkimus, Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa –tutkimus, Jyväskylän yliopisto ja UKK-instituutti
  • Move!-mittaukset, valtion liikuntaneuvosto ja Opetushallitus
  • Liikkuva koulu -ohjelman seuranta ja tutkimus: rekisteri, nykytilan arviointi ja henkilökuntakysely, LIKES-tutkimuskeskus

Tiedot ovat tarkasteltavissa kuntakohtaisesti, maakuntakohtaisesti ja valtakunnallisesti. Lisätietoa www.liikuntaindikaattorit.fi

Koulupäivän aikainen liikunta ja oppiminen (Tilannekatsaus, tammikuu 2018)
Katsauksessa tarkastellaan koulupäivän aikaisen liikunnan vaikutuksia oppimiseen erityisesti koulumenestyksen, tiedollisten toimintojen ja oppimisen mahdollistavien tekijöiden näkökulmista. Katsaus pohjautuu vuosien 1990-2016 aikana tiedelehdissä julkaistuihin tutkimuksiin.

Liikunta ja oppiminen. Tilannekatsaus – Lokakuu 2012 (Oph.fi)
Tilannekatsauksessa tarkastellaan monipuolisesti liikunnan merkitystä oppimisen ja koulunkäynnin kannalta. Teemoina ovat muun muassa liikunnan vaikutukset koulumenestykseen, tiedolliseen toimintaan, koulunkäyntiin sekä aivojen rakenteeseen ja motorisiin taitoihin. Lisäksi katsauksessa esitellään keinoja, joiden avulla liikunnallisuutta voidaan koulussa lisätä.

Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti. Neuro- ja kognitiotieteellinen näkökulma. Tilannekatsaus – Tammikuu 2012 (Oph.fi)
Tilannekatsauksessa tarkastellaan aivojen ja oppimisen välistä suhdetta kognitio- ja neurotieteellisestä näkökulmasta. Teemoina ovat aivojen kehittyminen ja siihen liittyvät ilmiöt oppimisen kannalta, oppimiseen liittyvät ongelmat, kielen kehittyminen sekä liikunnan merkitys aivoille ja oppimiselle. Liikunnan ja koulumenestyksen suhdetta käsitellään julkaisun viidennessä luvussa (s. 53–63).

Liikunnan oppimistulosten seuranta-arviointi perusopetuksessa 2010 (Oph.fi)
Raportissa esitellään vuonna 2010 toteutetun liikunnan seuranta-arvioinnin tuloksia, jotka kuvaavat yhdeksäsluokkalaisten oppilaiden kuntoa, fyysistä aktiivisuutta ja koululiikunta-asenteita. Liikunnan opettajien ja koulujen rehtoreiden näkemykset täydentävät raportin kautta välittyvää kuvaa suomalaisesta koululiikunnasta. Tuloksia verrataan vuoden 2003 tilanteeseen, jolloin aikaisempi liikunnan arviointi toteutettiin.

Taide ja taito – kiinni elämässä! (Oph.fi)
Vuonna 2009 ilmestynyt julkaisu avaa näkökulmia taide- ja taitoaineiden alalla tehtyyn tutkimukseen, tanssi- ja teatterikasvatuksen toteuttamiseen, hyvinvoinnin edistämiseen liikuntakulttuurin ja muun taide- ja taitokasvatuksen keinoin sekä verkostomaisen toimintamallin hyödyntämiseen. Julkaisu sisältää luvun, jossa käsitellään koulun liikuntakasvatusta oppimisvalmiuksien luojana sekä lasten kasvun ja kehityksen tukena (s. 49–54).

Artikkeita liikunnasta

Liikunnallinen lahjakkuus koulun näkökulmasta(pdf)
(Timo Jaakkola, Arja Sääkslahti ja Jarmo Liukkonen), Opetushallitus, 2009

Linkkejä

Jyväskylän yliopiston kirjasto
Kattavasti tietoa Suomessa tehdystä liikuntatieteellisestä tutkimuksesta.

Opinnäytteet - tietokannasta voi hakea opinnäytetöitä.

ARTO
Tietokannasta voi hakea kotimaisia liikunta-aiheisia artikkeleita. Ylläpitäjä: Kansalliskirjasto

LIKES