Musiikkiprojekti (MU5)

Musiikkiprojekti tarjoaa mahdollisuuden tavoitteelliseen työskentelyyn, jolla on selkeä päämäärä: jakaa musiikkia muiden ihmisten kanssa tavalla tai toisella. Musiikillisen kokonaisuuden suunnittelu ja valmistaminen antaa opiskelijoille valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn koulun ulkopuolella ja lukio-opintojen jälkeen. Se antaa myös valmiuksia itsenäiseen projektityöskentelyyn koulussa, esimerkiksi lukiodiplomin tekemiseen.

Projektin lopputuotoksen julkisuus luo työskentelylle tavoitteen, mutta saattaa myös nostaa opiskelijoiden itsekritiikkiä. On tärkeätä muistaa, että itse harjoittelun prosessi on vähintään yhtä tärkeä osa kurssia kuin lopputuotos – kaikille on annettava mahdollisuus yrittää ja osallistua myös projektikurssilla.

Yksi kurssi on lyhyt aika valmistaa kovin mittavaa projektia. Olennaista projektissa ei ole sen laajuus, vaan se, että se on tavoitteellista työtä, jonka tuotos jaetaan muiden kanssa.

Projekti voi olla esimerkiksi

 • pienimuotoinen esitys jossain koulun tilaisuudessa
 • välituntikonsertti
 • musiikkihetki koulun ulkopuolella, esim. vanhainkodissa, lastentarhassa tai sairaalassa
 • katusoittoesitys
 • sävellyskurssi: omien laulujen säveltäminen ja esittäminen tai taltiointi
 • sovituskurssi: uusien sovitusten tekeminen tutuista kappaleista itsenäisesti tai ryhmässä
 • taltiointi: esim. äänite, video tai musiikkia Internetiin, cd-romiin, mainokseen, elokuvaan tai radioon
 • taiteiden tai oppiaineiden välinen projekti: musikaali, musiikkia näytelmään tai tanssiesitykseen, äänimaisema kirjallisuus- tai historiaprojektiin.

Jos kurssilla halutaan painottaa opiskelijoiden itsenäistä työskentelyä, voidaan myös laatia pienryhmissä esityksiä, joita esitetään muille ryhmän jäsenille.

Jos projektia halutaan laajentaa, kurssi voidaan integroida esimerkiksi mihin tahansa muuhun musiikin pakolliseen, syventävään tai soveltavaan kurssiin tai jonkin toisen oppiaineen kurssiin. Integroinnista ei ole välttämätöntä mainita kurssin opetussuunnitelmassa, sen voi toteuttaa myös opetusjärjestelyillä.

Opiskelijoiden sitoutumista projektiin lisää yleensä se, että he saavat osallistua sen suunnitteluun alusta asti. Mikäli aikataulu antaa myöten, sekä projektin teema että ohjelmisto voidaan suunnitella yhdessä ryhmän kesken. Opettaja voi esimerkiksi koota ryhmän jo ennen kurssin alkua pohtimaan kurssin teemaa ja ohjelmistoa. Ohjelmistolle voidaan asettaa ehtoja, joilla taataan sen monipuolisuus: esimerkiksi tietyn osuuden ohjelmistosta tulee edustaa suomalaista musiikkia tai eri musiikinlajeja. Projektin teema voi olla myös ulkomusiikillinen (esim. kappaleiden sanoja yhdistävä aihepiiri), jolloin siihen on helpompi yhdistää erilaisia musiikinlajeja.

Projektityöskentelyyn liittyy muitakin kuin musiikillisia tehtäviä. Projektin järjestämiseen voi kuulua esimerkiksi

 • tuotannollisia tehtäviä, kuten markkinointia, käsiohjelman tekoa, harjoitus- ja esitysaikataulujen organisointia, sponsorien hankkimista jne.
 • valo-, ääni- ja taltiointitekniikkaa
 • lavastusta ja puvustusta
 • käsikirjoittamista
 • liikettä ja koreografiaa
 • taustatietojen hankkimista projektin aihepiiristä ym.

Projektityössä arvioinnin kohteena eivät ole vain musiikilliset taidot, vaan myös sitoutuminen, aktiivisuus ja pitkäjänteisyys niin musiikillisissa kuin muissakin tehtävissä. Jo kurssin alussa opiskelijoille tulee tehdä selväksi, että he eivät ole vastuussa vain omasta osuudestaan: heidän sitoutumisensa ja aktiivisuutensa (ja varsinkin sen puute) vaikuttaa kaikkiin projektiin osallistuviin. Läsnäolo ja vastuuntunto harjoituksissa ja käytännön järjestelyissä ovat yhtä tärkeitä arvioinnin kriteerejä kuin musiikillinen osaaminen.

Jos harjoituksia pidetään oppituntien ulkopuolella, opettajan tulee selvittää vastuu- ja vahingonkorvauskysymykset ja muut käytännön järjestelyt, kuten ruokailun järjestäminen. Käytännön järjestelyistä voidaan mainita esim. koulun vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa.

Teksti: Reijo Aittakumpu