Yleistä

  • Nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet (valtakunnallinen opetussuunnitelma) on normi, joka toimii kunta- ja koulukohtaisen ops-työn pohjana. Paikallistason opetussuunnitelman tehtävä on täsmentää ja täydentää perusteissa esitettyjä tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Koulutuksen järjestäjä ei voi jättää noudattamatta tai poiketa opetussuunnitelman perusteista.
  • Opetussuunnitelman perusteissa merkittävää on toiminnallisuuden painottuminen. Musiikin tuottaminen (laulaminen, soittaminen ja musiikillinen keksintä) ja musiikin kuuntelu ovat opetuksen keskeisiä sisältöjä – eivät siis pelkkiä työtapoja. Musiikillisen tietämisen katsotaan siis ilmenevän ensisijaisesti musiikillisessa toiminnassa. Sanallisen tiedon tehtävä on tukea musiikillista toimintaa, ei päinvastoin.
  • Myös opetussuunnitelman perusteiden yleisissä tavoitteissa (s. 24) korostetaan toimintaa: "Lukio-opetuksen tulee kannustaa opiskelijoita taiteelliseen toimintaan, taide- ja kulttuurielämään osallistumiseen sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävään elämäntapaan".
  • Opetussuunnitelman perusteissa korostetaan musiikillisen toiminnan voimakasta yhteisöllisyyttä, joka erottaa sen monista oppiaineista.
  • Arvioinnissa on olennaisia muutoksia: musiikissa arvioidaan opiskelijan musiikillista toimintaa koulussa, ei hänen musikaalisuuttaan. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan lähtötaso sekä se, että opiskelijan osaaminen voi ilmetä millä tahansa musiikin osa-alueella. On myös huomattava, että arvosanan antaminen on vain yksi arvioinnin muoto. Opiskelijoiden lähtötason ja erilaisten taipumusten huomioiminen edellyttää monipuolista sanallista arviointia.
  • Opetussuunnitelman perusteissa on määritelty aihekokonaisuudet, jotka ovat lukion toimintakulttuuria jäsentäviä toimintaperiaatteita ja oppiainerajat ylittäviä, opetusta eheyttäviä painotuksia (s. 24). Aihekokonaisuuksien tulee näkyä musiikin opetussuunnitelmassa.
Reijo Aittakumpu