Oppisisältöjen suunnittelusta

 • Opetussuunnitelman tekeminen on aina valintojen tekemistä: mikä on olennaisinta, mitä musiikista halutaan välittää? Valtakunnallinen opetussunnitelma ottaa tähän selkeän kannan: olennaisinta on tekeminen ja kokeminen. Musiikin tuottaminen (laulaminen, soittaminen ja musiikillinen keksintä) ja kuuntelu ovat kaikkien musiikin kurssien keskeisiä sisältöjä.
 • Musiikin kurssikuvaukset tulee ymmärtää aihepiireinä, joiden mukaisesti musiikinopetuksen keskeistä sisältöä – musiikillista toimintaa – toteutetaan.
 • Tämä ei ole ristiriidassa lukion yleissivistävän tehtävän kanssa. Yleissivistys tarkoittaa muutakin kuin sanallista tietoa:
  ”Yleissivistykseen kuuluvat niin tiedolliset valmiudet kuin eettinen ja esteettinen herkkyys, kehittynyt tunne-elämä, havainnoimisen ja kommunikoinnin taidot, työnteossa tarpeelliset perustaidot sekä taidot toimia yhteiskunnan jäsenenä.” (Opetusministeriö: Koulutus ja tutkimus vuosina 1999–2004; Kehittämissuunnitelma).
 • Monien musiikinopiskelun tavoitteiden (esim. oman kulttuuri-identiteetin tunnistaminen) saavuttaminen edellyttää myös sanallista tietoa. Sanallisen tiedon sen tehtävä on tukea musiikillista toimintaa ja musiikin ymmärtämistä – musiikillisen sivistyksen kehittymistä. Parhaimmillaan sanallinen tieto ja tekemällä oppiminen muodostavat kokonaisuuden, jossa molemmat puolet tukevat toisiaan, eivät kilpaile keskenään.
 • Opetussuunnitelman perusteissa opiskelija ymmärretään oman oppimisensa, osaamisensa ja maailmankuvansa rakentajaksi. Opetuksen tarkoituksena on edistää opiskelijoiden musiikillista ajattelua, oma-aloitteisuutta sekä oppimaan oppimisen ja taitojen ja tietojen hankkimisen kykyä. Kurssien kuvauksessa tulisi siksi välttää yksityiskohtaisia tietoluetteloja ja paneutua kurssin keskeisten teemojen ja tavoitteiden esittelyyn.
 • Eri musiikinlajien on hyvä olla tasapuolisesti edustettuna kaikilla kursseilla.
 • Kurssien oppisisältöjen valinnassa on lähdetty liikkeelle opiskelijoiden omasta musiikkikulttuurista. Kun opiskelija tunnistaa oman suhteensa musiikkiin, hän on valmiimpi arvioimaan ja arvostamaan muiden käsityksiä musiikista. Samoin eri musiikin lajeihin tutustuttaessa aloitetaan tutusta ja edetään vähitellen vieraampaan.
 • Integroivia ja yhdistettyjä kursseja voidaan järjestää niin oppiaineen sisällä kuin oppiaineiden välisenäkin. Opetusjärjestelyillä on mahdollista yhdistää esim. kaksi musiikin kurssia ja valmistaa siten laajempi musiikillinen projekti. Kaikkia kursseja – pakollisia, syventäviä ja soveltavia – voidaan myös integroida muiden oppiaineiden kursseihin. Mahdollisuus integrointiin on hyvä mainita musiikin ainekohtaisessa opetussuunnitelmassa.
 • Kurssisisältöjen suunnittelun pohjana ovat ops:ssa esitetyt musiikinopetuksen tavoitteet. Kaikkia opetuksen tavoitteita ei ole tarkoitus saavuttaa yhden kurssin aikana, ne kuvaavat opiskelijan osaamista hänen suoritettuaan kaikki lukion musiikin kurssit. Tavoitteita voi pitää kurssisuunnittelun muistilistana: kurssien kuvausten valmistuttua niiden avulla voi tarkistaa, onko opetussuunnitelmassa otettu huomioon kaikki lukion musiikinopetuksen tavoitteet.
Reijo Aittakumpu