Ohjauksen itsearviointilomake

Opetushallituksen vuonna 2002 tekemässä opinto-ohjauksen valtakunnallisessa arvioinnissa kävi ilmi mm., että melko harvat oppilaitokset ja koulutuksen järjestäjät arvioivat antamaansa opinto-ohjausta / oppilaanohjausta. Niillä ei ole selkeää käsitystä siitä, millaiseksi oppilaat/opiskelijat arvioivat opinto-ohjauksen saatavuuden.

Ongelmia oli erityisesti kahdella osa-alueella: opiskelutaitojen ohjauksessa ja ammatillisen suuntautumisen ohjauksessa. Oppilaiden/opiskelijoiden mielestä oli vaikeaa saada ohjausta varsinkin oppimisvaikeuksiin. Ammatillisen suuntautumisen ohjauksen ongelmat näkyivät erityisesti siinä, että perusopetuksesta lukioon tai ammatilliseen koulutukseen siirryttäessä monen oppilaan jatkosuunnitelmat olivat usein selkiytymättömiä.

Ohjaussuunnitelma opetussuunnitelman osaksi

Uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaan jokaisella oppilaitoksella tulee olla ohjaussuunnitelma osana opetussuunnitelmaansa. Ohjaukselle on opetussuunnitelman perusteissa asetettu tavoitteita aina alkuopetuksesta lähtien. Perusopetuksen alimmilla luokilla oppilaanohjaus järjestetään eri oppiaineiden opetuksen ja koulun muun toiminnan yhteydessä. Perusopetuksen ylimmillä luokilla oppilaanohjauksen koordinointivastuu siirtyy oppilaanohjaajille, mutta kaikkien opettajien tehtävänä on osallistua ohjauksen toteuttamiseen. Lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa opiskelijoiden henkilökohtainen opiskelusuunnitelma edellyttää koko oppilaitoksen ohjaustoiminnan työn- ja vastuunjaon selkiyttämistä ja laajentaa ohjausta myös oppilaitoksen ulkopuolisissa verkostoissa tapahtuvaksi.

Mikä barometri?

Opetushallitus on laatinut oppilaanohjauksen/opinto-ohjauksen itsearviointiaineiston peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten käyttöön. Aineisto käsittää kyselylomakkeita eri koulumuotoja ja -asteita varten seuraavasti:

Peruskoulu, alaluokat (1.–6. lk.)
- Oppilaslomake
- Opettajalomake
- Rehtorilomake
- Huoltajien lomake

Peruskoulu, yläluokat (7.–9. lk.)
- Oppilaslomake
- Opinto-ohjaajan lomake
- Rehtorilomake
- Huoltajien lomake

Lukio
- Opiskelijalomake
- Opinto-ohjaajan lomake
- Rehtorilomake

Ammatilliset oppilaitokset
- Opiskelijalomake
- Opinto-ohjaajan lomake
- Rehtorilomake

Lomakkeet ovat huoltajien lomakkeita lukuun ottamatta tietokonepohjaisia ja täytetään myös tietokoneella. Lomakkeiden kysymykset ovat muodoltaan väittämiä, joihin vastaukset annetaan 5–luokkaista asteikkoa käyttäen.

Kun kaikki ryhmät ovat täyttäneet lomakkeensa, tulostetaan niistä oppilaitoksen ja koulutuksen jär-estäjän käyttöön raportti, joka sisältää kyselyn tuloksista tehtyjä kuvauksia eli profiileja ja tunnuslukuja eli indeksejä.  Huoltajien lomakkeet voidaan täyttää esimerkiksi vanhempainilloissa tai lähettämällä lomake oppilaan mukana kotiin täytettäväksi.

Barometrin käyttö

Opinto-ohjauksen toimivuusbarometri on työväline, jonka avulla voidaan tunnistaa oppilaanohjauksen osa-alueet, jotka koulussa toimivat hyvin ja toisaalta myös alueet, joissa on parantamisen varaa. Barometrin lähtökohtana ovat koulutukselle ja opinto-ohjaukselle asetetut tavoitteet koululainsäädännössä ja opetussuunnitelman perusteissa. Barometrissa käytetään opinto-ohjauksen toimivuuden arviointiin asteikkoa 1–5, jossa luku 3 merkitsee kohtalaista tai keskinkertaista tulosta ja luvut 4–5 melko hyvää tai erinomaista tulos-ta ja luvut 1–2 alueita, joissa oppilaitoksen tulisi toimintaansa kehittää. Parhaimmillaan barometri antaa pohjan koko kouluyhteisössä käytäville opinto-ohjauksen kehittämistä koskeville keskusteluille.

Barometrin ensimmäinen käyttökerta antaa koulun oppilaanohjauksen toimivuuden perusarvion ja seuraavien mittausten avulla voidaan saada tietoa siitä, miten oppilaanohjaus on eri lukuvuosina koulussa kehittynyt. Barometrin tiedot tulevat vain oppilaitoksen tai koulutuksen järjestäjän omaan käyttöön eikä sen avulla voida vertailla eri oppilaitosten antamaa ohjausta keskenään.

Miten se toimii käytännössä?

Opinto-ohjauksen toimivuusbarometrin lomakkeet ja yksityiskohtaiset käyttöohjeet löytyvät tältä sivulta valikosta oikealla.

Lisätietoja antavat
Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi
etunimi.sukunimi (at) oph.fi