Oppimisen tavoitteiden saavuttaminen

Teemat ja kysymykset

Miten teemat opitaan ja miten tieto kysymyskohtaisesti prosessoidaan? Mitkä ovat tämän hetkiset ideani ja ajatukseni asiasta? Fokuksena etälukion verkko-oppimateriaali.

9. Ihminen ja sosiaalinen vuorovaikutus

Teemaan liittyvät kysymykset
- Mitä sosiaalinen vuorovaikutus on?
- Miksi se on ihmiselle merkityksellistä?
- Miten sosiaalista vuorovaikutusta on tutkittu?

Ennen aiheen käsittelyä opiskelijat keräävät haastattelemalla tai havainnoimalla ympäristöstään informaatiota ihmisen ryhmätoiminnasta. Haastatteluja ja havainnointia varten aineistossa on apukysymyksiä. Havainnoinnin kohteena voi olla myös jokin tv:n ihmissuhdesarjaohjelma.

Verkkoaineistossa on sosiaalisen vuorovaikutuksen perusjäsennys käsitekarttana. Opiskelija lukee verkkoaineistosta ja oppikirjasta sosiaalista vuorovaikutusta käsittelevät tekstit (verkkoaineistossa ydinasiat) ja täydentää käsitekarttaa. Lähiopetuksessa opiskelijat voivat vertailla täydennyksiään ja keskustella ilmiömaailmasta omien kokemusten pohjalta.

Opiskelija lukee lyhyen esittelyn siitä, miten sosiaalipsykologiassa on tutkittu työhyvinvointia. Pohdintakysymysten avulla opiskelija miettii omien työkokemustensa valossa (tai haastattelee) sitä, miten sosiaalinen vuorovaikutus voi edistää työssä viihtymistä ja työn iloa. (Työn ilo on työuupumuksen ohella ajankohtainen tutkimusaihe.) Opiskelija voi tutustua aiheeseen vielä lähemmin Työterveyslaitoksen kotisivuilla.

10. Ihminen ja ryhmät

Teemaan liittyvät kysymykset
- Miksi ihmisille on tyypillistä ryhmissä toimiminen?
- Millaisia ryhmiä on olemassa?
- Miten opiskelija itse toimii erilaisten ryhmien jäsenenä?
- Millaisia rooleja ihmisillä on ryhmissä?

Opiskelija laatii luettelon niistä asioista, joiden oppimiseen ja kehittymiseen ihminen tarvitsee muita ihmisiä. Opiskelija laatii luettelon erilaisista ryhmistä, joihin hän tällä hetkellä kuuluu. Hän miettii, mitä taitoja ja valmiuksia hän juuri nyt oppii niissä ryhmissä, joihin kuuluu.

Opiskelija lukee aiheeseen liittyvän tekstin ja pohtii tekstissä esitettyjä kysymyksiä.

11. Ryhmätoiminnan lainalaisuuksia

Teemaan liittyvät kysymykset
- Miten ryhmän toimintaa säädellään ja johdetaan?
- Miten ryhmän toiminta alkaa ja kehittyy?

Opiskelija lukee aineeseen liittyvän tekstin ja kirjoittaa kuvauksen omista kokemuksistaan, joissa tulee esille ainakin joitakin tekstissä kuvailtuja ryhmätoiminnan vaiheita tai ryhmän johtamiseen liittyviä havaintoja. Opiskelija voi myös piirtää aiheesta kuvat tai sarjakuvan.

 Teksti: Anne Rongas | Taulukot: Hanne Koli