Ydinsisältöjen kuvaus

Teemat ja niihin liittyvät kysymykset

Ydinsisältö

Valtakunnallisen opsin keskeiset sisällöt kirjattu kursiivilla.

Avauksia opsiin (edu.fi) mukaan tehdyt lisäykset lihavoidulla.

Yleisesti koko kurssin ajan pyritään ohjaamaan opiskelijoita käyttämään ja soveltamaan psykologista tietoa: teorian ja käytännön yhteydet. Otetaan huomioon opiskelijoiden omien kokemusten, tietojen, odotusten ja tavoitteiden merkitys opiskelussa.
Kurssin aineiston on oltava tieteellisesti pätevää ja opiskelijoille omakohtaisesti tärkeää.
Yhteydet aihekokonaisuuksiin.
Tuetaan valmiutta psykologian itsenäiseen harrastamiseen.

9. Ihminen ja sosiaalinen vuorovaikutus

Teemaan liittyvät kysymykset
- Mitä sosiaalinen vuorovaikutus on?
- Miksi se on ihmiselle merkityksellistä?
- Miten sosiaalista vuorovaikutusta on tutkittu?
- Jne.

 

Suuri osa ihmisen inhimillisestä toiminnasta muotoutuu sosiaalisen vuorovaikutuksen tuloksena. Tutustutaan siihen, miten eri ikävaiheissa sosiaalinen vuorovaikutus muovaa ihmisen toimintaa. Kieli on ihmisen tärkein vuorovaikutusväline, mutta ei ainut: vuorovaikutuksen sanattomat muodot vaikuttavat voimakkaasti ihmiseen. Tarkastellaan sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitystä sekä ihmisen psykofyysisellä että sosiokulttuurisella tasolla.

Sosiaalipsykologian perusteita, kuten ryhmädynamiikka, roolit ja normit.

Sosiaalisen näkökulman avaaminen.
Esiin nousevat: ”ystävyys- ja seurustelusuhteet, yksinäisyys, sosiaalinen pärjääminen, esiintyminen, toiminta vapaa-ajan ryhmissä sekä kokemukset tai havainnot sosiaalisesta paineesta, kiusaamisesta, väkivallasta ja syrjinnästä.”

10. Ihminen ja ryhmät

Teemaan liittyvät kysymykset
- Miksi ihmisille on tyypillistä ryhmissä toimiminen?
- Millaisia ryhmiä on olemassa?
- Miten opiskelija itse toimii erilaisten ryhmien jäsenenä?
- Millaisia rooleja ihmisillä on ryhmissä?
- Jne.

Ihminen syntyy ryhmään ja kasvaa osana perhettä, sukua ja muita ryhmiä. Elämän varrella ihminen toimii erilaisissa ryhmissä. Yksittäisen ihmisen roolit ja sidokset eri ryhmissä vaihtelevat. Ryhmissä ihminen oppii monia asioita ja sosiaalistuu omaan kulttuuriinsa.

11. Ryhmätoiminnan lainalaisuuksia

Teemaan liittyvät kysymykset
- Miten ryhmän toimintaa säädellään ja johdetaan?
- Miten ryhmän toiminta alkaa ja kehittyy?
- Jne.

Yksittäisen ryhmän toiminnassa voidaan hahmottaa erilaisia vaiheita. Ryhmätoiminnan lainalaisuudet näkyvät sekä ryhmän sisäisissä vuorovaikutus-suhteissa että ryhmien välisissä suhteissa. Paitsi että ryhmien kautta ihmiset omaksuvat oman kulttuurinsa toimintatapoja ja normeja, he myös muuttavat ja uudistavat ryhmätoiminnallaan kulttuureja ja yhteiskuntien toimintaa.

 Teksti: Anne Rongas | Taulukot: Hanne Koli