Aihekokonaisuudet

Aihekokonaisuudet ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä kasvatus- ja koulutushaasteita, joihin psykologialla ihmisen toimintaa tutkivana ja selittävänä tieteenä on mahdollisuus osaltaan vastata. Käytännössä aihekokonaisuudet ovat oppiainerajat ylittäviä teemoja, joissa on kysymys koko elämäntapaa koskevista asioista.

Toteuttamisvinkit löytyvät linkkeinä jokaisen aihekokonaisuuden kohdalta:

Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys
Hyvinvointi ja turvallisuus
Kestävä kehitys

Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus
Teknologia ja yhteiskunta
Viestintä- ja mediaosaaminen

Psykologian opiskelussa aihekokonaisuudet auttavat opiskelijoita yhdistämään tietoa arkipäivään ja siihen elinympäristöön, jossa he elävät. Psykologian tiedot voidaan kontekstualisoida asuinympäristön erityisoloihin, opiskelijoille merkityksellisen mediamaiseman tarkastelemiseen tai vaikka ihmisen ja teknologian välisen suhteen kysymyksiin kulloisenkin aihekokonaisuuden mukaisesti.

Aihekokonaisuudet eheyttävät opetusta. Opiskelijan kuva ihmisen toiminnasta monipuolistuu, kun hänen on kyettävä yhdistämään psykologiasta ja muista oppiaineista saatavaa tietoa. On vertailtava eri aineiden näkökulmia, erilaisia painotuksia ja niiden keskenäänkin vastakkaisia näkemyksiä. Aihekokonaisuuksien käsittely jäsentää tiedon ihmisen toiminnasta osaksi opiskelijan kokonaisnäkemystä.

Tiina-Maria Päivänsalo, Raimo Niemelä ja Leena Salo-Gunst