Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys

Aktiivinen kansalainen on psyykkisesti motivoitunut ja vuorovaikutustaidoiltaan kykenevä osallistumaan yhteiskunnan eri toimintoihin. Psykologiassa voidaan tarjota tilaisuuksia omakohtaisiin osallistumis- ja vaikuttamiskokemuksiin muun muassa yhteistyössä lasten, nuorten, vanhusten ja muiden erityisryhmien kanssa toimivien yhteisöjen ja järjestöjen kanssa.

Psykologia luo edellytyksiä kansalaiskeskustelulle, jossa erilaisia puheenvuoroja suvaitaan ja heikoimmassakin asemassa olevan ihmisen asema tunnustetaan.

Julkisessa keskustelussa käytettyjä poliittisia ja taloudellisia argumentteja voidaan tunneilla tarkastella psykologian näkökulmasta ja arvioida, löytyykö vallitseville käsityksille evidenssiä tutkimustiedosta, vai perustuvatko ne yksilöiden tai joidenkin ryhmien uskomuksiin ja arkitietoon.

Opiskelijoita rohkaistaan ottamaan kantaa ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun sen tietämyksen perusteella, joka heille karttuu psykologian opiskelun avulla.

Psykologien ammattietiikkaa voidaan käsitellä psykologian lisäksi myös katsomusaineissa.

Työnpsykologian teemoja voidaan sisällyttää opinto-ohjaukseen tai erityisiin teemapäiviin, jolloin työn psyykkistä merkitystä sekä siihen vaikuttavia sosiaalipsykologisia tekijöitä voidaan pitää esillä. (Ks. Pyhäjoen yrittäjyyslukion kotisivut, jossa lukion painotuksena on yrittäjyyteen kasvaminen.)

Aihealueita, joilla on luontevaa käsitellä aktiivista kansalaisuutta ja yrittäjyyttä, ovat mm. sosiaalinen vuorovaikutus (PS1, PS2), roolit ja normit (PS1), toiminnan ohjaaminen ja päätöksenteko (PS4) sekä persoonallisuus (PS5).

Tiina-Maria Päivänsalo, Raimo Niemelä ja Leena Salo-Gunst