Ihmisen psyykkinen kehitys (PS2)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää tutkimustiedon pohjalta ihmisen psyykkisen kehityksen monimuotoisuutta. Hän voi siten muodostaa näkemyksensä yksilön muuttumisesta ottaen huomioon biologisten prosessien, sosiaalisten tekijöiden ja yksilöllisten psyykkisten prosessien vuorovaikutuksen elämänkaaren eri vaiheissa.

Sisällöltään kurssi on lukiopsykologian ydinainesta. Kehityspsykologista näkökulmaa sivutaan ihmisen tiedonkäsittelyn (PS3), motivaation, tunteiden ja älykkään toiminnan (PS4) sekä persoonallisuuden ja mielenterveyden (PS5) teemojen käsittelyssä.

Kehityksen biologisten perusteiden ymmärtäminen on aiempaa painotetummin esillä ihmisen koko elämänkaareen kuuluvana asiana. Ihmisen toiminnan biologista perustaa tarkastellaan siltä osin, kuin se on edellytys ihmisen psykologisen kehityksen ymmärtämiselle. Geenien merkitys kehityksen osatekijänä, hermoston kehitys sekä ikään liittyvät fysiologiset muutokset ovat esimerkkejä kehityksen biologisiin perusteisiin kuuluvista seikoista.

Kehityspsykologian biologisten perusteiden ohella toinen aiemmissa opetussuunnitelmissa verrattain vähän edustettuna ollut painotus tuo esiin sen, että sosiaalinen yhteisö ja vuorovaikutus välttämättömiä ihmisen psyykkiselle kehitykselle.

Sosiokulttuurisia tekijöitä voidaan tarkastella kulttuurien välisen kehityspsykologisen tutkimuksen pohjalta, mutta myös mm. oman yhteiskunnan monikulttuurisena todellisuutena, median välittämänä tietona erilaisista kehitysympäristöistä sekä yksilöiden omakohtaisina kokemuksina.

Kehityspsykologian teemat tarjoavat monipuolisesti aineksia omakohtaiseen pohdintaan, vuorovaikutukseen eri-ikäisten ihmisten kanssa sekä saadun tiedon soveltamiseen omassa ja lähipiirin elämässä.

Psyykkistä kehitystä voidaan tarkastella sijoittamalla oheiseen kuvioon psyykkistä kehitystä suuntaavia biologisia ja sosiaalisia tekijöitä.

Biologiset ja sosiaaliset tekijät vaikuttavat monitahoisesti psyykkiseen kehitykseen.
Tiina-Maria Päivänsalo, Raimo Niemelä ja Leena Salo-Gunst | Kuvio: Anniina Mikama |