Toteutuksesta (PS2)

Kehityspsykologian kurssin sisältöjen olennainen aines on opettajille tuttua. Psyykkisen kehityksen vaiheet, osa-alueet sekä niistä esitetyt mallit ja teoriat nivoutuvat kiinteästi toisiinsa. Koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa voidaan ottaa huomioon mm. seuraavia näkökohtia.

Psyykkinen kehitys elämän eri vaiheissa

Psyykkisellä kehityksellä on yhteisiä ja yleisiä linjoja. Näiden rinnalla kulkee yksilöllisyys niin erilaisissa kehitystehtävien ratkaisuissa kuin elämänkulun konteksteissakin. Ihmisen kehitykseen kuuluu biologisen perustan ja psyykkisen kehityksen joustavuus.

Opiskelija voi syventää omaa ajatteluaan pohtimalla, millaisia asioita ja prosesseja eri-ikäisten ihmisten elämään saattaa kuulua. Onko hänellä kanssakäymistä kaikenikäisten ihmisten kanssa? Millaista se on? Vuorovaikutustaitojen kehittäminen kurssin kuluessa saatetaan toteuttaa esimerkiksi haastattelu- tai rooliharjoituksina.

Kehityspsykologiset teoriat ja mallit

Miten kehityspsykologista tietoa muodostetaan? Teorioiden ja mallien taustalla oleva empiirinen aineisto ja käytetyt tutkimusmenetelmät on tuotava opiskelijoiden tarkasteltavaksi. Vasta kun tiedetään, miten jotakin asiaa on tutkittu, tutkimusta ja siinä saatuja tuloksia voidaan kriittisesti arvioida.

Kurssilla voidaan poimia esimerkkejä jonkin keskeisen kehityspsykologisen käsitteen määrittelemisestä eri tutkimuksissa. Opiskelijoista saattaa olla yllättävää, miten vaikeaa on tarkka käsitteenmääritys ja miten eri tavoin arkikielen sanoilta näyttäviä käsitteitä voidaan eri tutkimuksissa määritellä.

Teorioiden ja mallien kehittymistä, täydentymistä ja syrjäytymistä uuden tutkimustiedon vaikutuksesta voidaan avata esimerkkien avulla. Näin psykologian opiskelu auttaa ymmärtämään tieteenalalla tehtävää tutkimustyötä. Teorioiden ja mallien yhteydet käytännön toimintaan havainnollistuvat, kun perhdytään esimerkiksi kasvatuksen, koulutuksen, kuntoutuksen ja hoidon toteuttamistapoihin.

Psyykkisen kehityksen yhteyksiä biologisiin tekijöihin

Monilla lapsuuden kehitysharppauksilla on selvä yhteys hermoston nopean kehityksen vaiheisiin. Näiden yhteyksien osoittaminen lienee helpointa aivan pienen vauvan kehitystä tarkasteltaessa, ja silloin voi tuoda esille hermoston kehityksen plastisuuden. Biologiset tekijät vaikuttavat osana monimutkaisten vuorovaikutussuhteiden kenttää eivätkä muista kehitykseen vaikuttavista tekijöistä irrallisina kehityksen määrääjinä. Ikääntymiseen liittyviä biologisia prosesseja tulee myös tarkastella osana psyykkisen kehityksen ja hyvinvoinnin teemoja.

Ydinajatusten havainnollistamisessa on tarpeen kertoa esimerkiksi hermosolujen määrän muutoksista sekä hermosoluyhteyksien lisääntymisestä ja karsiutumisesta ja tarjota muutamia aivojen kypsymiseen liittyviä esimerkkejä. Olisi myös hyvä havainnollistaa geenien ja ympäristön vuorovaikutusta.

Kulttuuri ja sosiaalinen vuorovaikutus

Kehityksen kontekstuaalisuutta voidaan kurssilla tarkastella makro- ja mikrotason sosiaalisissa suhteissa. Opiskelijoille tutuimman ja lähimmän suomalaisen elinpiirin rinnalle tarkasteluun tulee nostaa esimerkkejä muista kulttuuripiireistä.

Ympäristöerojen vaikutuksia psyykkiseen kehitykseen havainnollistavat kulttuurien väliset tutkimukset ja lisäksi esimerkiksi tiedotusvälineistä saatavaa aineistoa voidaan tarkastella kehityspsykologisen tiedon tai teorioiden avulla. (Ks. Aihekokonaisuuksien kohta Viestintä- ja mediaosaaminen)

Psyykkisen kehityksen ongelmat ja niihin vaikuttaminen

Opiskelijan tulisi tuntea kehitykseen vaikuttavia tekijöitä siinä määrin, että hän tietää joitakin psyykkisen kehityksen ongelmakohtia. Tällaisia voivat olla geneettisistä syistä johtuvat kehityksen häiriöt, sosio-emotionaaliset vaikeudet ja kognitiivisten toimintojen (tarkkaavuuden ja keskittymiskyvyn, puheen, ajattelun, muistin) sekä motivaation ongelmat. Silloinkin kun käsitellään psyykkisen kehityksen kannalta pulmallisia tilanteita tai häiriöitä, opetuksessa painotetaan tutkimustiedon ja esimerkkien kautta psykologian keinoja vaikuttaa ongelmiin.

Psyykkisen kehityksen tutkiminen

Opiskelijan on saatava käsitys siitä, mitä nimenomaan kehityspsykologian alalla tarkoitetaan perustutkimuksella ja soveltavalla tutkimuksella sekä pitkittäis- ja poikittaistutkimuksella. Opettaja voi hakea uusinta tietoa tutkimusmenetelmistä Suomen psykologian laitosten yliopistoverkon Psykonetin sivustolta. Ainakin pisimmälle psykologian opiskelussa etenevien lukion opiskelijoiden kanssa voidaan käsitellä jopa niin vaativia tieteenfilosofisia aiheita kuin poliittisten ja ideologisten tekijöiden sekä vallitsevan tieteenihanteen vaikutuksia psykologian teorioihin ja malleihin.

Tiina-Maria Päivänsalo, Raimo Niemelä ja Leena Salo-Gunst