Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta (PS4)


Kuviossa on havainnollistettu elementtejä, joista kurssin sisällöt koostuvat.

Motivaation, tunteiden ja ajattelun väliset yhteydet

Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta -kurssilla käsiteltävät aiheet ovat opiskelijoille läheisiä ja merkittäviä. Uudistuneet opetussuunnitelman perusteet antavat opettajallekin aihetta tietojen ja käsittelytapojen tuulettamiseen. Ensimmäinen tärkeä haaste on kurssin aihepiirien välisten keskinäisten yhteyksien avaaminen. Motivaatiota, tunteita ja älykästä toimintaa ei viime kädessä käsitellä toisistaan irrallisina ilmiöinä, vaan esille tuodaan niiden keskinäinen riippuvuus ja vastavuoroiset yhteydet. Esimerkkejä näistä yhteyksistä ovat mm. tunneprosessien ja kognitiivisten arvioiden merkitys motivaation syntymisessä ja motivaation ylläpitämisen sekä erilaisten tunnetaitojen merkitys kognitiivisesti korkeatasoisessa toiminnassa.

Sosiokulttuurinen näkökulma ja biologisen psykologian selitysmallit

Erityisesti neljännessä kurssissa tarvitaan monitasoista, eri tutkimusalojen tietoja kokoavaa käsittelytapaa. Olennaisinta kurssin sisältöä ovat psykologiset motivaation, tunteiden ja kognitiivisten toimintojen selitysmallit. Aivotutkimus on tuottanut paljon psykologian kannalta merkittävää tietoa kurssin aihepiireistä, esimerkiksi tunteiden muodostumisesta ja säätelystä. Samanaikaisesti on alettu yhä syvemmin ymmärtää sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden merkitystä ihmisen korkeatasoisen ajattelun, tunteiden ja päämäärien ymmärtämisessä. Esimerkiksi motivaation suuntautumisen ja ylläpitämisen ymmärtäminen edellyttää yksilön sijoittamista toiminnan sosiaaliseen kontekstiin. Myös sosiaalipsykologian piirissä tehdään mielenkiintoista motivaatiota ja tunteita koskevaa tutkimusta.

Tietoinen ja tiedostamaton

Kurssilla selvitellään myös sitä, mitä on tietoinen toiminta ja millaiset tiedostamattomat seikat siihen vaikuttavat. Tarkoituksena ei ole perehtyä syvyyspsykologiaan vaan tuoda esille, että niin ongelmanratkaisussa, tunteiden syntymisessä kuin motivoitumisessakin on olemassa sellaisia tekijöitä, jotka eivät tule tietoisen mielen piiriin tai tarkkaavaisuuden kohteeksi.

Tiina-Maria Päivänsalo, Raimo Niemelä ja Leena Salo-Gunst