Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus (PS1)

Tuntijakopäätös takaa kaikille lukiolaisille mahdollisuuden psykologian opiskeluun. Kaikille pakollisella ykköskurssilla on entistä keskeisempi tehtävä lukio-opetuksessa ja samalla myös psykologisen tietämyksen lisäämisessä yhteiskunnassa.

Kurssin pääaiheet – ihmisen psyykkinen toiminta, oppiminen ja sosiaalinen vuorovaikutus – ovat tärkeitä sekä yleissivistyksen että opiskelijoiden oman elämän kannalta. Psykologinen tutkimustieto voi tukea opiskelijoita opiskelun, omien vuorovaikutussuhteiden ja erilaisten elämänilmiöiden tarkastelussa. Ykköskurssin päämääränä on, että opiskelijat osaavat entistä paremmin käyttää ja soveltaa psykologista tietoa. Nämä tiedonkäytön valmiudet edistävät opiskelijoiden selviytymistä lukiossa ja yhteiskunnassa.

Psyykkinen toiminta

Tarkastelun polttopisteessä on psyykkinen toiminta. Ihmisen toiminnan tutkimuksessa ja selittämisessä olennaista on kokonaisuus ja mielensisäisten toimintojen jatkuva vuorovaikutus. Psyykkisten ilmiöiden monitahoisuutta valottava yleinen kehikko on tarpeen avata jo ykköskurssilla. Yhteinen viitekehys auttaa opiskelijoita kytkemään tarkasteltavat ilmiöt kokonaisuuteen ja luomaan yleiskuvaa. Tarkoitus ei siis ole kuviossa nimettyjen asioiden yksityiskohtiin syventyminen.

Oppiminen ja opiskelu

Oppiminen ja opiskelu nousevat ykköskurssin yhdeksi pääaiheeksi. Ihmisen toiminnan ymmärtämisessä oppimisen tarkastelulla on olennainen tehtävä. Tällä kurssilla käsiteltyihin oppimisen psykologian perusteisiin nojataan myöhemmillä kursseilla.

Sosiaalinen vuorovaikutus

Selvästi uutta ykköskurssissa on sosiaalinen vuorovaikutus, sosiaalipsykologinen aihealue. Opiskelijoiden elämäntilanteen kannalta tämä on läheinen ja omakohtaisesti merkityksellinen aihepiiri. Sen käsittely kaikille yhteisellä kurssilla on hyvin perusteltua. Kyse on pikemmin sosiaalisen näkökulman avaamisesta kuin sosiaalipsykologian minikurssista.

Psykologian yhteydet muihin oppiaineisiin

Psykologia ei ole erillinen saareke tieteessä, eikä sen opetus ole irrallaan muusta lukio-opetuksesta. Yhteydet biologisiin, yhteiskunnallisiin, teknisiin ja humanistisiin tieteisiin ovat välttämättömiä sekä psykologian tutkimuksessa että sen soveltamisessa. Jo ykköskurssilla voidaan saada tuntuma siihen, miten monitahoisesti psykologia on yhteydessä muihin tieteisiin ja myös lukion eri oppiaineisiin. Tältä pohjalta avautuu näköaloja myös lukion aihekokonaisuuksien toteuttamiseen.

Tiina-Maria Päivänsalo, Raimo Niemelä ja Leena Salo-Gunst | Kuvio: Anniina Mikama |