Biologinen psykologia

Opetussuunnitelman perusteissa on käytetty perinteisen neuropsykologia-termin sijasta yläkäsitettä biologinen psykologia. Biologinen psykologia voidaan ymmärtää kattotermiksi kaikille niille psykologian osa-alueille, joissa korostuu ihmisen toiminnan yhteys biologisiin ja hermostollisiin tekijöihin. Biologisen psykologian osa-alueita ovat esimerkiksi neuropsykologia, fysiologinen psykologia, psykofysiologia, evoluutiopsykologia ja käyttäytymisgenetiikka.

Psyykkisten toimintojen yhteyksiä hermoston toimintaan käsitellään opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti useassa yhteydessä eri kursseilla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että biologisen psykologian näkökulma otetaan huomioon aina silloin, kun sillä on annettavana olennaista tietoa tietyn aihepiirin tarkasteluun.

Biologisen psykologian käsittelyä ei ole rajattu vain yhdelle kurssille. Käytäntö palvelee psykologian opetuksen yleistä tavoitetta ymmärtää ihmisen toimintaa kokonaisvaltaisesti. Jatkuvasti kehittyvän aivotutkimuksen näkökulmat psyykkisten toimintojen ymmärtämiseen ja selittämiseen voidaan ottaa huomioon entistä paremmin. Opiskelija ei myöskään voi ”valita pois” ihmisen toiminnan hermostollisen perustan näkökulmaa jättämällä jokin kurssin lukematta. Hermoston toiminnan perusteiden perusteellisempi ymmärtäminen on tavoitteena kolmannella kurssilla, johon kuuluu yhtenäinen hermoston toimintaa koskeva osuus.

Mahdollisia sisältöjä eri kursseilla:

PS 1 Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus 

- biologisten tekijöiden yhteys psyykkiseen toimintaan
- biologisen psykologian näkökulma yhtenä selitysmallina

PS 2 Ihmisen psyykkinen kehitys 

- kehityksen perustana olevia biologisia tekijöitä, kuten geenien merkitys tai joitain hermoston kehittymisen piirteitä
- kehon kypsymiseen ja vanhenemiseen liittyvien muutosten yhteydet psyykkiseen kehitykseen

PS 3 Ihmisen tiedon käsittelyn perusteet

- hermoston rakenteen ja työnjaon pääpiirteitä
- aistiminen, tarkkaavaisuus, havaitseminen, muisti ja vireyden säätely hermoston toiminnan näkökulmasta
- hermoston tutkimusmenetelmiä

PS 4 Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta 

- tunteiden ja motivaation biologinen perusta
- stressin psykofysiologiaa

PS5 Persoonallisuus ja mielenterveys 

- mielenterveyden yhteyksiä aivotoimintoihin ja genetiikkaan
- psyykelääkkeet vaikuttavat välittäjäaineiden toimintaan

 Tiina-Maria Päivänsalo, Raimo Niemelä ja Leena Salo-Gunst