Sosiokulttuurinen näkökulma

Sosiaalipsykologian asema reaalikokeessa

Ylioppilastutkinnon kysymykset perustuvat opetussuunnitelman perusteisiin. Koulukohtaisista soveltavista kursseista ei voi tulla kysymyksiä. Koulukohtaisesti on silti suositeltavaa edelleen tarjota syventävää sosiaalipsykologian kurssia. Kurssi tukee mainiosti paitsi opetussuunnitelman valtakunnallisten kurssien sisältöjä myös aihekokonaisuuksien opetusta (hyvinvointi ja turvallisuus, kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus, viestintä- ja mediaosaaminen).

Sosiokulttuurinen näkökulma opetussuunnitelmassa

Ihmisen toimintaa ei voida ymmärtää pelkästään yksilökeskeisen psykologian varassa. Ihmisen toiminnan ymmärtäminen kontekstuaaliseksi, yhteisölliseksi ja kulttuurisesti välittyneeksi on perinteisesti varsin yksilökeskeiselle psykologialle uusi merkittävä haaste. Uusi opetussuunnitelma rohkaisee myös opettajia ja kirjantekijöitä tarttumaan tähän haasteeseen. Sosiokulttuurisen näkökulman sisällyttäminen opetukseen ei siis tarkoita esimerkiksi sosiaalipsykologian sisältöjen ripottelemista lisäksi ennestään täysille kursseille, vaan yleisemmällä tasolla tapahtuvaa tarkastelunäkökulmien muutosta ja laajentamista – tuoreen tieteellisen tutkimuksen suuntaisesti.

Valtakunnallisten kurssien aihepiirejä tarkastellaan sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta soveltuvin osin. Seuraavassa on eri kurssien mahdollisia sisältöjä:

PS 1 Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus 

- sosiaalisen tarkastelu-ulottuvuuden avaaminen
- joitakin peruskäsitteitä
- toimiminen ryhmissä, vuorovaikutustaidot

PS 2 Ihmisen psyykkinen kehitys 

- yhteiskunta ja kulttuuri kehityksen kontekstina Sosialisaatio, välittömät ja välilliset sosiaaliset vaikutukset
- sosiaalinen vuorovaikutus ja kiintymyssuhteet psyykkisten toimintojen kehittymisen perustana Sosiokulttuuristen tekijöiden merkitys kehityksen osa-alueilla
- sosiaalisten taitojen kehittyminen 

PS 3 Ihmisen tiedon käsittelyn perusteet 

(muut näkökulmat painottuvat)

PS 4 Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta 

- kulttuurin ja yhteisön merkitys motivaation suuntautumisessa ja ylläpitämisessä
- sosiaaliset motiivit
- tunteisiin, tunteiden ilmaisuun ja säätelyyn liittyviä kulttuurisia tekijöitä
- sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden merkitys ongelmanratkaisun, luovuuden ja asiantuntijuuden kannalta (esim. sosiaalisesti hajautunut kognitio)

PS5 Persoonallisuus ja mielenterveys 

- persoonallisuus ja sosiaalinen identiteetti
- sosialisaatio ja kulttuuri
- kulttuurin ja mielenterveyden välisiä yhteyksiä

 

Tiina-Maria Päivänsalo, Raimo Niemelä ja Leena Salo-Gunst | 16.6.2004