Julkaisuja

Opetushallituksen ja yhteistyökumppaneiden julkaisuja

Terveystiedon oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2013
Opetushallitus järjesti terveystiedon oppimistulosten arvioinnin perusopetuksen 9. vuosiluokalla keväällä 2013. Tietoa kerättiin sekä terveystiedon tehtävillä että oppilaille, terveystiedon opettajille ja otoskoulujen rehtoreille suunnatuilla taustakyselyillä. Raportissa esitellään arvioinnin tuloksia.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen lukioissa – perusraportti kyselystä vuonna 2008
Raportissa julkaistaan esitutkimuksen tulokset kyselystä lukioiden rehtoreille terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Tavoitteena oli testata vertailukelpoisen tiedon saamista lukioiden toiminnasta, tapahtumista, voimavaroista ja yhteisistä käytännöistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa 2 – perusraportti kyselystä 1.–6. vuosiluokkien kouluille
Tutkimus kattoi seuraavat sisältöalueet: Kodin ja koulun yhteistyö; oppilaiden osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet; terveystieto; oppilashuoltoryhmät; koulun psykologitoiminta ja sosiaalityö; kouluterveydenhuollon suunnitelmallisuus ja henkilöstö; terveystarkastukset; poissaolot ja niiden seuranta; kouluruokailu; koulukuljetukset, kiusaaminen; häiriöt ja ongelmatilanteet koulussa, kurinpito ja ojentaminen, työolot ja työolotarkastukset; tapaturmat ja onnettomuudet sekä lähettäminen erityispalveluihin. Julkaisija: Opetushallitus ja Stakes

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskoulussa– perusraportti kyselystä 7.–9. vuosiluokkien kouluille
Kyselyssä selvitettiin mm. erityis- ja tukiopetuksen tuntimääriä, kodin ja koulun yhteistyötä, oppilaiden osallisuutta, koulun työoloja ja niiden tarkastamista, terveystiedon opetusta sekä oppilashuoltoa. Oppilashuollosta kysyttiin henkilöstövoimavaroja, erityispalveluihin lähettämistä, kouluruokailua, oppilaiden poissaoloja ja tapaturmia sekä koulukiusaamisen ehkäisyä ja kiusaamistapausten selvittelyä, muiden häiriötilanteiden yleisyyttä ja kurinpitotapahtumia. Raportissa tarkastellaan asioita läänin, kuntaluokituksen, koulutyypin ja oppilasmäärän mukaan. Julkaisija: Opetushallitus ja Stakes

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ammatillisissa oppilaitoksissa – perusraportti kyselystä vuonna 2008
Raportissa julkaistaan esitutkimuksen tulokset kyselystä opetussuunnitelmaperusteiseen ammatillisen perustutkintoon johtavan koulutuksen oppilaitoksille. Tutkimuksen päätavoitteena oli testata vertailukelpoisen tiedon saamista oppilaitosten toiminnasta, tapahtumista, voimavaroista ja yhteisistä käytännöistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi oppilaitoksissa.

Lapset ja elintarvikkeiden markkinointi (pdf)
Kuluttajaviraston, Kuluttaja-asiamiehen ja Kansanterveyslaitoksen suositus ohjenuoraksi mainostajille suunniteltaessa elintarvikemarkkinointia lapsille. Asiantuntijoina ovat olleet mukana Elintarvikevirasto ja Opetushallitus.

Tutustu myös oppilas- ja opiskelijahuollon sivuihin EDU.fissä!

Opetushallituksen maksullisia julkaisuja

Aggression portaat, Raisa Cacciatore

Aggressiokasvatus on tärkeä osa kasvatusta. Aggression portaat on malli, jossa lapsen, nuoren ja nuoren aikuisen ikään liittyvät haasteet kohdataan rakentavasti. Vapaasti kokoamalla, yhdistelemällä ja omia aiheita lisäten opettajat voivat opetusmateriaalin, kirjan ja cd:n, avulla suunnitella juuri oman luokkansa tarpeisiin vastaavia oppitunteja. Aggression portaat on Opetushallituksen ja Väestöliiton yhteistyöjulkaisu. Julkaisua voi tilata Opetushallituksen verkkokaupasta.

Terveystieto tutuksi, Toim. Heidi Peltonen ja Lasse Kannas

Terveystieto tutuksi -kirjassa kuvataan terveystieto-oppiainetta ja sen pedagogisia lähtökohtia monipuolisesti ja annetaan ensiapua aineen opettamiseen. Kirjassa on paneuduttu selvittämään erityisesti sellaisia tavoitteita ja opetuksen sisältöjä, jotka opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti liittyvät lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen sekä tunnetaitojen opettamiseen. Kirjaan sisältyy Terveyden edistämisen keskuksen ja Tiedekeskus Heurekan tuottama Epeli − Elämänpeli -CD-ROM, jossa ratkotaan elämänkulun arkitilanteita ja valintojen terveysvaikutuksia. Kirjaa voi tilata Opetushallituksen verkkokaupasta.