Kirjallisuutta

– koulukiusaamisesta, vuorovaikutussuhteista ja viestintätaidoista

Aho, S. (2003). Vertaistuki koulukiusaamistilanteissa. Tukioppilaiden käsityksiä mahdollisuuksistaan vaikuttaa kiusaamisongelmaan. Puheviestinnän pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto.

Karhunen, S. (2004). Nuorten käsityksiä viestinnästä koulukiusaamistilanteissa. Puheviestinnän pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto.

Kokko, T. (2003). Koulukiusatusta aineenopettajaksi. Koulukiusaamisen yhteyksiä viestintähalukkuuteen, viestintäarkuuteen, omaan viestintäkompetenssikäsitykseen sekä opettajuuteen liittyviin odotuksiin. Puheviestinnän pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto.

Olweus, D. (1992). Kiusaaminen koulussa. (M. Mäkelä, suom.). Helsinki: Otava.

Pikas, A. (1990). Irti kouluväkivallasta (2. painos). (E. Pilvinen, suom.). Espoo: Weilin+Göös.

Salmivalli, C. (1998). Koulukiusaaminen ryhmäilmiönä. Tampere: Gaudeamus.

Salmivalli, C. (2003). Koulukiusaamiseen puuttuminen: kohti tehokkaita toimintamalleja. Jyväskylä: PS-kustannus.

Salmivalli, C. (2005). Kaverien kanssa. Vertaissuhteet ja sosiaalinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus.

Salmivalli, C., Karhunen, J., & Lagerspetz, K. (1996). How do the victims respond to bullying? Aggressive Behavior, 22, 99–109.

Smith, P. K., Talamelli, L., Cowie, H., Naylor, P., & Chauhan, P. (2004). Profiles of non-victims, escaped victims, continuing victims and new victims of school bullying. British Journal of Educational Psychology, 74, 565–581.

Valkonen, T. (2000). Ryhmäviestintätaidot ja niiden arvioiminen. Teoksessa H.-P. Lappalainen (toim.), Virikkeitä viestintävalmiuksien arviointiin (s. 106–117). Arviointi, 3/2000. Helsinki: Opetushallitus.

Valkonen, T. (2003). Puheviestintätaitojen arviointi. Näkökulmia lukiolaisten esiintymis- ja ryhmätaitoihin. Jyväskylä Studies in Humanities, 7. Jyväskylän yliopisto.

Valo, M. (1995). Taidot puheviestinnän opetuksessa ja tutkimuksessa. Teoksessa M. Valo (toim.), Haasteita puheviestinnän opetukseen (s. 67–81). Viestintätieteiden laitoksen julkaisuja, 14. Jyväskylän yliopisto.

Maili Pörhölä, akatemiatutkija , dosentti | Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos