Kielellisten toimintojen painotuksen valinta

eli "Laatikon valinta kouluskaalan riviltä".

  • Mitä teemoja, tekstejä ja tarkoituksia painotetaan?
  • Miten ja missä järjestyksessä kunkin kielellisen toiminnon tavoitetaso saavutetaan?
  • Miten toiminnot liittyvät yhteen ja tukevat toisiaan?
  • Miten aika jaetaan kielellisten viestintätoimintojen harjoittelun kesken?
  • Mitä uutta ko. tasoille kuuluvaa pitää opiskella?
  • Mitä tavoitetasolle sopivia tekstejä on tarjolla eri lähteissä (oppimateriaali, tiedotusvälineet, multimedia)?
  • Mitä muita taitotasolle sopivia resursseja on tarjolla (välineet, henkilöt, kansainväliset kontaktit)?

Kun opiskeltavana oleva taitotaso on valittu, suunnitellaan, miten opiskelussa edetään suhteessa kielellisiin toimintoihin, joita kouluskaalan samalle riville sijoittuvat rinnakkaiset laatikot edustavat. Harvoin on mahdollista edetä kaikissa kielellisissä toiminnoissa tasatahtia, vaan on valittava, harjoitetaanko alkavalla opetusjaksolla ponnekkaammin suullisia vai kirjallisia taitoja tai vastaanottamis- vai tuottamistaitoja. Myös tekstityyppien ja teemojen osalta on päätettävä, mitkä ovat keskeisimmät ja ehkä kaikille pakolliset, mitkä taas voivat toteutua valinnaisuuden tai vapaaehtoisuuden pohjalta. Toisinaan on tärkeää, että kaikki oppivat kirjoittamaan jonkinlaisen kirjallisen viestin, mutta tavoitetta voidaan eriyttää sallimalla toisten kirjoittaa sähköpostiviesti ja toisten postikortti. Jos taas kaikkien halutaan oppivan esimerkiksi esittelemään koulunsa suullisesti kohdekielellä, tämä tehtävä asetetaan kaikille ja sen lisäksi halukkaat voivat harjoitella muita suullisia tekstityyppejä.

Kielisalkkuaineistossa kouluskaalan kuvaukset on purettu lyhyiksi lausekkeiksi. Niitä on laadittu kaikille kielellisille toiminnoille, joten opiskelijan on myös helppo todeta taitojensa mahdollinen epätasapaino ja ymmärtää, mihin hänen kannattaa panostaa. Lausumia pohdittuaan opiskelijoiden on helppo ymmärtää myös kouluskaalan laajempia kuvauksia, jotka opettaja voi lyhyesti esittää yhteisinä tavoitteina. Oman kielitaidon tilan arviointi opettajan opastuksella lyhyin yksinkertaisin lausekkein auttaa opiskelijoita oivaltamaan, mitä lähiviikkoina tai -kuukausina tehdään ja miksi eli hyväksymään alkavan opiskelujakson tavoitteet ja painotukset.

Käytännössä kielitaito ilmenee kokonaisuutena, jossa kielelliset toiminnot kietoutuvat toisiinsa ja tukevat toisiaan. Luetun tekstin pohjalta on helpompi puhua ja kirjoittaa kuin jos teemaa ei olisi mitenkään pohjustettu, puhutusta on luontevaa kertoa kirjoittamalla jne. Usein samaa teemaa käsittelevät toiminnot edustavat samaa taitotasoa, mutta eivät aina.  opiskelija voi ymmärtää B1.1-tasoista luettua tekstiä, mutta kyetä tekemään siitä vain A2.2-tasoisen suullisen yhteenvedon.

Teksti: Raili Hildén, 2004