Ihmisen elämä ja etiikka (UE3)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija hallitsee eettisen kysymyksenasettelun ja ymmärtää elämänkysymysten ja eettisen pohdinnan merkityksen saa käsitteellisiä välineitä eettisten kysymysten tarkasteluun ymmärtää tekevänsä päivittäin moraalisia valintoja ja tietää olevansa vastuussa ratkaisuistaan saa perustiedot ihmisen elämänkysymyksistä ja ajankohtaisista etiikan aiheista ja osaa kytkeä ne uskonnon kannalta keskeisiin kysymyksenasetteluihin ymmärtää Raamatun yhteyden elämänkysymyksiin ja etiikkaan ymmärtää kristinuskon ja etiikan yhteyden, erityisesti luterilaisen etiikan keskeisen sisällön ja kirkkojen eettisten kannanottojen taustalla olevia teologisia perusteita.

Keskeiset sisällöt

  • ihmisen tärkeät elämänkysymykset: elämän tarkoitus, kärsimys, kuolema
  • kristillinen käsitys Jumalasta, ihmisestä, luonnosta ja pelastumisesta
  • hyvän ja pahan käsitteet
  • kristillinen etiikka ja etiikan teoriat
  • yksilöeettisiä kysymyksiä
  • yhteiskuntaeettisiä kysymyksiä

Uskonnon 3-kurssilla on kaksi toisiinsa läheisesti liittyvää teemaa: isot elämän kysymykset ja etiikka. Isot elämän kysymykset ovat uskonnon ominta aluetta. Etiikan teemat mahdollistavat sekä globaalin näkökulman että läheisen kytköksen nuoren omaan elämään. Kurssilla on syytä huolehtia, että nämä osa-alueet pysyvät tasapainossa; toisaalta käsitellään riittävän laajoja teemoja ja mietitään niiden eettistä vaikutusta suomalaisessa yhteiskunnassa sekä globaalisti, ja toisaalta käsitellään myös nuoren omaan elämään läheisesti liittyviä eettisiä valintoja.
 
UE3-kurssilla yleisistä aihekokonaisuuksista toteutuvat aktiivinen kansalaisuus, hyvinvointi ja turvallisuus, kestävä kehitys sekä viestintä- ja mediaosaaminen. Isot elämän kysymykset, kuten kärsimys, kuolema ja elämän tarkoitus, kytkeytyvät luontevasti kysymykseen yksilön ja yhteisön hyvinvoinnista.

Ympäristökysymyksiin ja omiin kulutustottumuksiin liittyvät kysymykset ovat hyviä kestävän kehityksen teemoja. Aktiivisen kansalaisuuden näkökulma on syytä kuljettaa mukana kaikissa etiikan teemoissa: mihin ja miten voin vaikuttaa?

Viestintä- ja mediaosaaminen niveltyy UE3-kurssille luontevasti joko työskentelyn kautta niin, että opiskelijat hyödyntävät viestintätekniikkaa kurssilla tai yhtä hyvin media monine ulottuvuuksineen tarjoaa erinomaisia eettisen analyysin harjoitustilanteita.

Työskentely

UE3-kurssin työskentelyä suunniteltaessa olisi hyvä miettiä, minkälaiset työtavat edistäisivät etiikan teemojen ja elämän kysymysten syvällistä pohdintaa. Perinteisesti UE3 kurssissa on teetetty opiskelijoilla alustuksia etiikan teemoihin. Tämä tarjoaa aina tuoreen näkökulman kuhunkin käsiteltävään asiaan. Suuret ryhmäkoot ja kiireiset aikataulut saattavat hankaloittaa tämänkaltaista työskentelyä ja silloin on syytä miettiä, miten opiskelijat saadaan itse aktiivisesti mukaan pohdintaan. Tällöin esimerkiksi oppimispäiväkirjan käyttö voi olla varteenotettava keino kunkin oman prosessin liikkeelle saattamiseksi. Mikäli koululta löytyy mahdollisuuksia ja teknisiä valmiuksia niin oppilaiden työpanokseksi voi suunnitella esimerkiksi vuorovaikutteisten cd:n tekemistä. Koulussa kannattaa myös miettiä kirkon kampanjoiden esimerkiksi vastuuviikon ja yhteisvastuukeräyksen tuottaman materiaalin hyödyntämistä.

Arviointi

Kurssin arviointi voi koostua esimerkiksi seuraavista asioita: oma työ, jatkuva näyttö (oppimispäiväkirja ja osallistuminen keskusteluun) ja koe.
Arvioinnissa on syytä painottaa elämän kysymysten ja eettisten analyysien monipuolisuutta ja syvyyttä. Tavoitteena on, että opiskelija osaa soveltaa etiikan teoriaa pohtiessaan yksittäisiä eettisiä kysymyksiä, mutta ei tee sitä mekaanisesti vaan analyyttisesti.

Käytännön vinkkejä

Oppimispäiväkirjan ohjeistus (pdf)
Otteita elävästä elämästä – etiikan esimerkkejä (pdf)
Arvoanalyysit mainoksista, aikakauslehdistä ja lasten TV-ohjelmista (pdf)
Esimerkkejä koetehtävistä (pdf)

Katja Kajava-Huhta