Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta (UE2)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää, miten kristillinen kirkko on muotoutunut, levinnyt ja vaikuttanut ympäristöönsä eri aikoina ja miten se on ollut vuorovaikutuksessa aikansa kulttuurin ja yhteiskunnan kanssa tuntee kirkon opin rakentumisen, jumalanpalveluselämän ja taiteen vuorovaikutuksen, sekä kirkon poliittisen ja sosiaalisen merkityksen historian eri vaiheissa ymmärtää, miten kristinusko vaikuttaa erilaisina kirkkokuntina eri puolilla maailmaa osaa analysoida erilaisten kristillisten perinteiden ilmenemistä nykyajassa ja ymmärtää näihin sisältyvän yhteisen, ekumeenisen perustan.

Keskeiset sisällöt

  • kristillisen kirkon synty
  • alkukirkosta idän ja lännen kirkon eroon
  • lännen kirkko keskiajalla
  • idän kirkon kehitys
  • reformaatio ja kirkkojen kehitys uudella ajalla
  • nykyinen kristikunta ja kirkkojen rooli nykyajan maailmassa
  • kirkkojen ja uskontojen välinen vuoropuhelu

Uskonnon 2-kurssi on kirkkohistorian kurssi. UE2-kurssin suorittamista tukee HY2-kurssi. Kannattaa koulukohtaisesti miettiä, voisiko opiskelijoille laittaa suosituksen, että historian kurssi olisi hyvä suorittaa ennen osallistumista uskonnon kakkos-kurssille. Tämä tukisi erinomaisesti konstruktiivista oppimista, kun samat aikakaudet käsiteltäisiin uudestaan kristinuskon historian näkökulmasta. Erinomaisen tärkeää olisi erilaisten yksityiskohtien sijaan pohtia opiskelijoiden kanssa, mitä merkitystä eri historian käänteillä on ollut kirkon ja tavallisen ihmisen uskonnon harjoittamisen ja elämän kannalta.

Uskonnon 2-kurssissa yhteisistä aihekokonaisuuksista luontevasti toteutuvat kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus, teknologia ja yhteiskunta sekä viestintä- ja mediaosaaminen. Kurssi on oiva sukellus eurooppalaisen yhteiskunnan, kulttuurin ja ihmisen historiaan. Kristinuskolla on ollut oma roolinsa tässä historiassa. On tärkeää tarkastella, miten uskonto on vaikuttanut yhteiskuntaan ja miten yhteiskunnalliset muutokset ovat vaikuttaneet uskontoon ja kirkkojen asemaan. Eurooppalaisten suurkaupunkien kulttuurihistorian tunteminen esimerkiksi kirkkoarkkitehtuurin saralta sopii hyvin yhdeksi kulttuurin tuntemuksen tavoitteeksi.

Teknologia ja yhteiskunta- aihekokonaisuuteen aineksia UE2-kurssilta löytyy runsaasti aina keskiaikaisten kirkonrakentajamestareiden taidonnäytteistä lennättimen hyödyntämiseen 1800-luvun lähetystyössä. Teollistuvan yhteiskunnan haasteet kirkoille auttavat opiskelijoita hahmottamaan niitä muutoksia mitä yhteiskunnassa ja syvimmiltään koko ihmiskäsityksessä tapahtui teollistumisen myötä.
 
On tärkeää hyödyntää myös ajankohtaista materiaalia mediasta ja tarkastella uskontohistoriallisia selityksiä nykypäivän tapahtumien taustalla. Ajankohtaisten uutisten analysointi uskontohistorian näkökulmasta avaa nuorelle luontevasti näköaloja menneisyyden merkityksestä.

Työskentely

Uskonnon 2-kurssissa on mahdollista soveltaa hyvin monenlaisia toteutusmalleja. Kurssin voi vetää kokonaan esimerkiksi nettikurssina, yksi esimerkki toteutuksesta. Raamattunetistä  löytyy materiaalia kronologisessa mielessä kattavasti, tosin opettajan on syytä miettiä, miten saa syvennettyä teemoja niin, että ne eivät typisty pelkästään erilaisten historian yksityiskohtien opiskeluun. Mikäli koulussa on luotavissa toimiva yhteistyöverkosto eri aineiden opettajien välille, niin voi miettiä yhdistelmä portfoliota, johon opiskelija keräisi materiaalia historian, kirkkohistorian, taidehistorian ja kirjallisuuden historian kursseilta. Selkeät ainekohtaiset ohjeet ja yhteiskonsultointi eri aineiden välillä on tällöin välttämätön.

Perinteisempään kirkkohistorian kurssin toteutukseen uusia ulottuvuuksia voi saada hyödyntämällä nettityöskentelyä, elokuvia ja muuta taidetta yksittäisten teemojen osalta. Yhden teemallisen kokonaisuuden läpikäynti eli se, että lähestytään koko kristinuskon 2000 vuotta jostakin yhdestä tarkastelunäkökulmasta käsin, voi olla opiskelijoille hyvä kertaus kaikista ajanjaksoista. Kirkkohistorian kurssi tarjoaa loistavan tilaisuuden aineistotehtävien harjoitteluun: taidekuvan tai kirjallisten lähteiden analyysi ovat hyvin luontevia tehtävänantoja kurssille. Ajankohtaisten uutisen uskontohistoriallisella analyysilla tai keskustelulla menneisyyden käänteiden merkityksestä, kurssille syntyy luontevasti dialogia ja opiskelijat oppivat samalla analyysin ja argumentoinnin jaloa taitoa.

Arviointi

Kurssin arviointi on tietysti vahvasti sidoksissa kurssin toteutustapaan. On syytä etukäteen miettiä, minkä tyyppiset osaamista mittaavat tehtävänannot sopivat kurssin toteutukseen. Esimerkiksi nettikurssilla on hyvä olla heti alusta alkaen selvillä, mitkä tehtävät ovat välttämättömiä kurssin suorittamisen kannalta sekä millä tehtävillä ja millaisella kokeella asianhallintaa mitataan. Nettikurssilaiset voi velvoittaa esimerkiksi osallistumaan kurssia koskevaan nettikeskusteluun tietyillä kerroilla. Kirkkohistoriassa voi olla syytä miettiä erilaisten välikertausten pitämistä. Näiden avulla opettaja saa selkeää informaatiota siitä, mitkä asiat vaativat tarkennusta ja kertausta, toisaalta opiskelijat saadaan näin myös lukemaan lyhyemmissä pätkissä, mikä auttaa osaamisen syventämistä kurssikokeessa. Kurssikokeessa voi miettiä erityyppisiä tehtävänantoja. Esimerkiksi sijoita tapahtumat aikajärjestykseen, tunnista kirkon rakennustyyli, kirjallisen materiaalin ajoitus ja analyysi.   

Kiitettävän arvosanan edellytyksenä on, että opiskelija osaa pelkän historiallisen kuvailun lisäksi myös analysoida menneisyyden tapahtumien merkitystä ja ymmärtää historiallisen tapahtuman luonteen.

Käytännön vinkkejä

Esimerkki kurssirungosta (pdf) 
Media-analyysi: Kansalaisuskonto (pdf) 
Ranskan vallankumous ja uskonto (pdf) 
Verkkotyöskentely Neitsyt Maria eri kirkoissa (pdf) 
Esimerkkejä koetehtävistä (pdf)

Katja Kajava-Huhta