Uskonnon luonne ja merkitys (UE1)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tietää, millainen ilmiö uskonto on, ja tuntee Raamatun ominaislaadun pyhän kirjallisuuden edustajana ymmärtää uskonnon yleismaailmallisen luonteen, uskonnoissa ilmenevät kysymyksenasettelut ja uskonnon nivoutumisen kulttuuriin ja yhteiskuntaan saa aineksia ja käsitteellisiä välineitä oman maailmankatsomuksensa jäsentämiseen tuntee Raamatun vaikutuksen länsimaisessa kulttuurissa ja Raamatun tutkimuksen osana uskonnon tutkimusta oppii pyhyyden ymmärtämisen avulla kunnioittamaan ihmisiä, joilla on erilainen vakaumus.

Keskeiset sisällöt

  • uskonnon määrittely ja tutkiminen
  • uskonnon ydinkysymykset
  • uskonto yhteisössä ja yksilön kokemuksessa
  • Raamattu pyhänä kirjallisuutena
  • yleispiirteet Raamatun synnystä ja sisällöstä
  • Raamatun tutkimus- ja tulkintatavat
  • Raamatun vaikutukset maailmankuvaan ja kulttuuriin

Uskonnon 1-kurssi koostuu kahdesta pääteemasta: uskontotieteen perusteista ja Raamatun tutkimuksesta. Kurssin suunnittelussa on syytä välttää dikotomiaa, eli teemojen jakamista omiksi erillisiksi kokonaisuuksiksi. Uskontotieteen teemoihin on erittäin luontevaa kytkeä Raamatun tutkimus ja kulttuurinen ja yhteiskunnallinen vaikutus yhdeksi pääesimerkiksi. Esimerkkejä toki kannattaa ottaa myös muiden kulttuurien ja uskontojen piiristä.

Uskonto, mikä on, miten voidaan tutkia, mihin vaikuttaa

Kaikille oppiaineille yhteisistä aihekokonaisuuksista tälle kurssille luontevasti niveltyvät kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus sekä viestintä ja mediaosaaminen. Uskonnon 1-kurssi on kulttuurisen lukutaidon kurssi. Monissa maailman kulttuureissa uskonto antaa perustan ja pohjan koko kulttuurille. Kurssilla opiskellaan kulttuurin kielioppia ts. käsitteitä ja tarkastelunäkökulmia eri kulttuurien ymmärtämiseen. Opiskelija saa myös hyvän käsityksen kulttuurien tutkimuksen haasteista. Kurssille voi myös liittää jonkin populaari-kulttuurin ilmiön tarkastelun uskontotieteen teorian avulla. Opiskeltava aines kytkeytyy tällöin luontevasti opiskelijoiden arkitodellisuuteen.

UE1-kurssille voi erinomaisesti kytkeä myös viestintä- ja mediaosaamisen. Kurssi antaa luontevan harjoituksen media-lukutaidon kehittämiseen vaikkapa lehtikatsauksen muodossa. Opiskelijat voivat seurata esimerkiksi viikon ajan uskontoon liittyviä uutisia eri tiedotusvälineistä. Tehtävänanto tukee näin myös äidinkielen mediakasvatusta.

Työskentely

Lukion ensimmäisessä pakollisessa uskonnon kurssissa on tarkoituksenmukaista lähteä liikkeelle tiiviistä lähiopetuksesta. Opettaja voi hyödyntää monipuolisesti niin opettajajohtoisia kuin opiskelijakeskeisiä työtapoja. Esimerkiksi uskontotieteen käsitteistön opiskelu voi tapahtua opettajajohtoisesti ja vastaavasti sovellusesimerkin työstäminen opiskelijalähtöisesti. Esimerkiksi Raamatun tutkimuksen saralta on hyödynnettävissä useita netti-sivuja, joilta löytyy selostusta perustutkimuksesta sekä hienoja kuvia arkeologisista löydöksistä. Uskontotieteen käsitteiden opiskelussa ulkoa pänttäämisen sijaan kannattaa ohjata opiskelijoita huomaamaan terminologian syntytausta ja näin auttaa ottamaan haltuun käsitteet loogisesti ja jäsentyneesti. Ensimmäisellä kurssilla on syytä myös harjoitella esseen kirjoittamista, joka ei välttämättä ole opiskelijoille aiemmista uskonnon opinnoista tuttua. Kurssityöksi soveltuu hyvin mediaseurantatehtävä, joka on rajattu eikä ole liian vaativa ensimmäiseksi kurssityöksi.

Arviointi

Kurssin arviointi voi koostua esimerkiksi seuraavista osa-alueista: kurssityöskentely, mediatyö ja koe. Kurssityöskentelyssä ja mediatyössä arviointi kohdistuu opiskelijan aktiivisuuteen ja työskentelyn intensiteettiin.
Kokeen arviointi on syytä kohdentaa siihen kuinka hyvin opiskelija hallitsee teoreettisen lähestymistavan uskontoon ja miten hän kykenee teoriaa soveltamaan. Kiitettävän arvosanan edellytyksenä on, että opiskelija kykenee käyttämään uskontotieteen teoriaa analyyttisesti ja monipuolisesti.

Käytännön vinkkejä

Esimerkkejä kurssirungosta (pdf)
Uskonnon harjoitusessee (pdf)
Esseen arviointi (pdf)
Lehtikatsauksen teko ja käsittely (pdf)
Taru sormusten herrasta -myyttianalyysi (pdf)
Raamatun ja Koraanin vertailu ryhmätyöskentely (pdf)
Esimerkkejä koetehtävistä (pdf)

Katja Kajava-Huhta