Uskontojen maailmat (UE4, syventävä kurssi)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee maailmanuskontojen ominaispiirteet ymmärtää uskontoihin liittyvän sisäisen monimuotoisuuden ja niiden vaikutuksen ajatteluun, kulttuuriin ja yhteiskuntaan ymmärtää eri uskonnoissa ilmenevien ihmiselämän peruskysymysten samankaltaisuuden ja oppii arvostamaan muiden kulttuurien uskonnollista ja eettistä perinnettä.

Keskeiset sisällöt

Kurssilla käsitellään hindulaisuutta, buddhalaisuutta, Kiinan ja Japanin uskontoja, juutalaisuutta ja islamia alla olevien teemojen näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan luonnonkansojen uskontojen yhteisiä piirteitä. uskontojen levinneisyys ja kannattajamäärät uskontojen pyhät kirjat ja oppi uskontojen eettiset ohjeet uskontojen kultit ja rituaalit uskontojen suuntaukset uskonnot ja yhteiskunta.

Maailmanuskontojen kurssin keskeinen haaste on, miten edistetään keskeisten sisältöjen hahmottamista ja samalla säilytetään elämyksellinen kosketus erilaisiin kulttuureihin.

Hyvän teoriapohjan kertauksen kurssin alkuun saa UE1-kurssilta, jossa on käsitelty uskonnon tiedollista, emotionaalista, sosiaalista, toiminnallista ja kulttuurista ulottuvuutta. Näiden näkökulmien muistaminen kaikkien uskontojen osalta auttaa opiskelijaa hahmottamaan selkeästi uskontojen moninaista vaikutusta, eikä typistä käsityksiä vain uskontojen yksittäisiksi opillisiksi siruiksi.

Uskontojen maailmat -kurssilla toteutuu luontevasti kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus -aihekokonaisuus. Uskonto on monessa kulttuurissa koko kulttuurin ytimessä, eikä kulttuuria voi tarkastella tuntematta sen uskonnollista ja maailmankatsomuksellista pohjaa. Yhtälailla yhteiskunta ja kulttuuri ovat vaikuttaneet eri uskontojen kehittymiseen. Kurssin keskeisenä tavoitteena voi pitää kulttuurisen syväymmärryksen kehittymistä. Tällöin lukiolainen alkaa hahmottaa eri kulttuurien taustalla vaikuttavia arvoja, jotka antavat kullekin kulttuurille omat erityispiirteensä ja ymmärtää, että toisen kulttuurin arvioiminen oman kulttuurin lähtökohdista ei välttämättä tee oikeutta toiselle kulttuurille.

UE4-kurssiin on syytä kytkeä myös viestintä ja mediaosaaminen -aihekokonaisuus. Maailmanuskontojen kurssilla medialukutaitoa kannattaa pitää yllä juuri kulttuurisena syvälukutaitona, jolloin lukiolainen harjaantuu tarkastelemaan ympäröivää mediatodellisuutta myös eri kulttuurien näkökulmasta. Minkälaisen kuvan eri kulttuureista saamme eri medioiden välityksellä ja vastaako tuo kuva sitä, mitä tiedämme kyseisen kulttuurin uskontohistoriallisesta taustasta ja nykypäivästä?

Työskentely

Kurssin toteutukseen on useita hyviä vaihtoehtoja. Kurssilla voidaan koota esimerkiksi portfoliota maailmanuskonnoista, jolloin erityyppisillä tehtävänannoilla tutustutaan eri uskontoihin. Vieraiden kulttuurien tutustumismateriaalina voi hyödyntää myös elokuvia ja kaunokirjallisuutta. Mahdollisuuksien mukaan kannattaa miettiä myös vierailuja esimerkiksi moskeijaan tai  kutsua vierailijoita eri uskonnollisista yhdyskunnista. Valmisteluissa opettajan on hyvä kertoa vierailijoille etukäteen minkä tyyppisistä asioista nimenomaan uskonnonopetuksessa ollaan kiinnostuneita. Erilaiset kulttuurilliset karnevaalit soveltuvat hyvin kurssin ohjelmaan. Voidaan viettää japanilaista teeseremoniaa vaikka nyyttikestiperiaatteella.

Arviointi

Syventävänä kurssina UE4-kurssilla voidaan jo hyvin keskittyä katsomuksellisten ajattelutaitojen syventämiseen ja kulttuurisen lukutaidon kehittämiseen. Tehtävänannoissa voidaan tavoitella UE1-kurssin uskontotieteellisen käsitteistön soveltamista maailmanuskontojen analysoimiseen. Kulttuurista lukutaitoa kehitetään tarkastelemalla monipuolisesti uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutusta eri puolilla maailmaa. Tätä voi edesauttaa käyttämällä epäsuorasti uskontoon liittyvää lähdemateriaalia esimerkiksi kaunokirjallisuutta. Arvioinnissa päähuomio tulee olla maailmanuskontojen kulttuuristen ominaislaatujen hallinnassa ja ennen kaikkea uskontotieteellisen analyysin soveltamisessa.

Käytännön vinkkejä:

Sininen päiväpeitto -kirjallisuusanalyysi (pdf)
Seitsemän vuotta Tiibetissä -elokuva-analyysi (pdf)
Esimerkkejä koetehtävistä (pdf)

Katja Kajava-Huhta