Raamattutieto (UO3)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee Raamatun synnyn ja rakenteen sekä taustalla vaikuttaneen kulttuurihistorian hahmottaa jumalakuvan kehityksen historian kulussa ja Raamatun sisällä sekä messiasodotuksen syntymisen ja täyttymisen Palestiinassa tuntee Raamatun käytön ortodoksisessa kirkossa ja sen liturgisessa elämässä ymmärtää eri Raamatun kirjojen merkityksen tämän päivän kristinuskolle ja erityisesti ortodoksiselle kirkolle sekä Raamatun merkityksen etiikan muotoutumisessa osaa omatoimisen Raamatun käytön.

Keskeiset sisällöt

  • Jumala ja ihminen
  • Pentateukissa
  • viisauskirjallisuus
  • profeetat ja messiasodotus
  • evankeliumien synty ja niiden erityispiirteet
  • Jeesuksen henkilö
  • Apostolien tekojen kuvaus
  • kirkon ensi vaiheista

Raamattutiedon kurssiin sisältyy useita Raamatusta lähtönsä saavia tavoitteita. Oppia hallitsemaan Raamatun sisältöä niin, että opiskelija hahmottaa Raamatun paitsi osiensa summana, myös kirkon tulkitsemana kokonaisuutena, Jumalan ilmoituksena, jolla on yhtenevä päämäärä.

Raamatun syntyyn liittyvä maantieteellinen ja kulttuurillinen ympäristö auttaa ymmärtämään Raamatun synnyttäneen maailman usein omastamme poikkeavan ajatusmaailman ja toisaalta ymmärtämään, millä tavoin Raamattu on vaikuttanut nykyiseen maailmankuvaamme. Hedelmällistä on myös nostaa esiin Raamatun jopa kieleen ulottuva kulttuurillinen vaikutus.

Yksi tärkeä tavoite on oppia lukemaan Raamattua omatoimisesti. Olisi hyvä jos kaikilla opiskelijoilla olisi tunneilla omat Raamatut mukana ja niitä käytettäisiin järjestelmällisesti. Raamatun kirjojen vaihteleva tyyli ja kirjallisen ilmaisun kirjo tulevat parhaiten tutuiksi paneutumalla niihin tekstinäyttein.

Eri kirjojen syntyvaiheen käyttö ja myöhempi vaikutus- ja tulkintahistoria johdattavat hyvin ortodoksiseen näkemykseen.

Ortodoksisen kirkon rikas Raamatun käyttö jumalanpalveluksissa jää usein huomaamatta eikä esim. rukousten sisältämiä Raamatun siteerauksia ole edes mahdollista kuulla silloin kun pappi lukee niitä ”salaisesti”. Raamatun käytön liturgisten yhteyksien löytämisellä on myös helppo havainnollistaa eri jumalanpalvelusten ajatuksellista tehtävää, esim. Vanha testamentti – Uusi testamentti -akselilla.

Ortodoksisen kirkon Raamatun tulkinnan perusajatus Vanhan testamentin Uutta testamenttia valmistelevana ja topologiaa luovana Jumalan ilmoituksena on havainnollista esittää ikonografiaa ja hymnologiaa Raamatun teksteihin vertaamalla. Odotuksen ja täyttymisen kuvat ovat selkeitä juuri liturgian kautta esiintuotuina.

Luomiskertomuksen ja syntiinlankeemuskertomuksen oleellinen merkitys ortodoksisen ihmisnäkemyksen pohjina on hyvä ottaa esiin paitsi uskonoppia käsiteltäessä, myös Raamattutiedon kurssilla.

Jeesuksen historiallisuus ja hänen henkilönsä kiinnostavat lukioikäisiä nuoria. Näiden kautta voi tuoda esiin sen, kuinka oleellista ortodoksisen kirkon pelastuskäsitykselle on se, että Jeesus on todellinen historiallinen henkilö, uskontunnustuksen sanoin ”tosi ihminen”, uuden ihmisen malli.

Nykyaikaisen historiankäsityksen ja Raamatun uskontokeskeisen historiankirjoituksen eron peittelemätön esiintuonti auttaa opiskelijaa hahmottamaan Raamattua nimenomaan Pyhänä kirjana.

Jos mahdollisuuksia on, voi Raamatun ja Koraanin lyhyt vertailu tuoda uusia näkökulmia opiskelijoille.

Tehtäväideoita (pdf)

Timo Mertanen