Uskonoppi ja etiikka (UO2)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee ortodoksisen kirkon opin lähteet ja perusteet hahmottaa eri kirkkojen opillisia eroja ja eriävään kehitykseen johtaneita syitä tuntee ortodoksisen ihmiskuvan ja etiikan perusteet sekä ymmärtää, kuinka näiden pohjalta kirkko voi muodostaa eettisiä kannanottoja uusiin esille tuleviin kysymyksiin ymmärtää, että eri maiden ortodoksiset kirkot voivat päätyä erilaisiin eettisiin tulkintoihin.

Keskeiset sisällöt

  • ortodoksisen opin lähteet ja pyhän käsite
  • Pyhä Kolminaisuus
  • Jumalansynnyttäjä
  • pyhät ihmiset ja ajan pyhittäminen
  • ortodoksinen ihmiskuva
  • yksilö- ja yhteisöeettisiä kysymyksiä

Koska ortodoksisella kirkolla ei ole mitään kirjallisten päätösten muotoon saatettua kaiken kattavaa uskonoppia tai etiikkaa, on kurssin tärkeimpiä painopistealueita auttaa opiskelijaa ymmärtämään, mihin ortodoksinen oppi ja etiikka perustuvat ja millaisessa vastavuoroisessa suhteessa ne ovat toisiinsa. Raamatun, kirkolliskokousten ja muun tradition kohdalla voi konkreettisin esimerkein tutkia, kuinka kirkko on oppiinsa ja etiikkaansa päätynyt. Mielenkiintoista on myös nostaa käsiteltäväksi kysymyksiä, joista ei voi löytää yhtenevää linjaa paikalliskirkkojen kesken. Esimerkiksi Kreikan kirkon (jyrkimpien kannanottojen) ja Suomen kirkon näkemysero ehkäisystä voi olla hedelmällinen pohdittava tai esim. luterilaisten uudelleenkastaminen kirkkoon liittyessä akselilla Kreikka-Venäjä-Suomi-kanonit.

Ortodoksisen ihmiskuvan vertailu toisaalta lännen kirkkojen näkemykseen ja toisaalta suomalaisen sekulaariin ihanteeseen selkeyttää sitä, mistä ortodoksisessa ajattelussa yleisemminkin on kyse.

Kaikkien opillisten ja eettisten kysymysten kohdalla on hyvä tarkastella heijastuspintana toisten kristillisten kirkkojen kantoja. Pohtia, mistä näkemyserot saattavat näissä tapauksissa johtua, yrittää löytää logiikka yksittäisten kannanottojen takaa. Valtaväestön ollessa luterilaista on tietenkin tärkeää pitää vertailupintana mukana juuri Suomen ev.lut. kirkon käsityksiä. Luterilaisen etiikan etääntyessä dogmatiikasta on hyvä korostaa ortodoksisen teologian päinvastaista kokemusta ja pohtia syytä tähän eroon.

Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden yhä lisääntyvä määrä asettaa uudenlaisen haasteen etenkin kirkollisten käytänteiden sekä eettisten rajausten käsittelylle. Opettajan esittämä pohdinta saattaa olla tällaiselle opiskelijalle hyvinkin vierasta ja silloin asiaa on käsiteltävä avoimesti ja molemminpuolista ymmärrystä lisäävästi. Ajattelullisen pohjan laventaminen ja avaaminen onkin tämän kurssin oleellista tavoitteistoa opiskelijan (ja opettajan) taustasta riippumatta. Omien näkemysten tarkastelu ikään kuin ”ulkopuolelta” voi olla hyvin oivaltava kokemus.

Yleismaailmallinen pyhä-käsite on hyvä pohja sekä opillisen että eettisen käsitteistön avaamiseen ja haltuunottoon. Suomenkielen pyhä-sanan alkuperäinen merkitys rajasta ja erottamisesta on myös mielenkiintoinen lähtökohta. Tältä pohjalta voi sitten yksittäisten kysymysten avulla rakentaa suurempaa kuviota kristinuskon ja etenkin ortodoksisen kirkon tavasta katsoa uskoa, maailmaa, ihmistä ja elämää.

Tämän kurssin yhteydessä voi erityisen hyvin huomioida kulttuuri-identiteetin ja kulttuurien tuntemuksen sekä viestintä- ja mediaosaaminen aihekokonaisuuksia.

Tehtäväideoita (pdf)

Timo Mertanen