Uskontojen maailmat (UO4, syventävä kurssi)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee maailmanuskontojen ominaispiirteet ymmärtää uskontoihin liittyvän sisäisen monimuotoisuuden ja niiden vaikutuksen ajatteluun, kulttuuriin ja yhteiskuntaan ymmärtää eri uskonnoissa ilmenevien ihmiselämän peruskysymysten samankaltaisuuden ja oppii arvostamaan muiden kulttuurien uskonnollista perinnettä.

Keskeiset sisällöt

Kurssilla käsitellään hindulaisuutta, buddhalaisuutta, Kiinan ja Japanin uskontoja, juutalaisuutta ja islamia alla olevien teemojen näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan kristillisperäisiä uskontoja ja uususkontoja.

 • uskontojen levinneisyys ja kannattajamäärät
 • uskontojen pyhät kirjat ja oppi
 • uskontojen eettiset ohjeet
 • uskontojen kultit, rituaalit ja taide
 • uskontojen suuntaukse
 • uskonnot ja yhteiskunta

Maailmanuskontoja tulee lähestyä tällä kurssilla vertailevasti ja vaikka heijastuspintana käytetään opiskelijoiden omaa, ortodoksista uskontoa, toisia uskontoja tulee esitellä niiden omista lähtökohdista käsin.

Uskontoja verrattaessa opiskelija saa etsiä yhteneväisyyksiä ja eroja ja näin oivaltaa uskontojen yhteisen, yleisen luonteen ja samalla kunkin uskonnon omaleimaisuuden ja oman painon. Tärkeää on siis oppia uskontotieteellisiä peruskäsitteitä ja oppia soveltamaan niitä myös uusina eteen tuleviin uskonnollisiin ryhmiin sekä myös oivaltavasti omaan uskontoon.

Kurssi on tarkoituksella lähes identtinen vastaavan UE-kurssin kanssa ja näin koulussa voidaan järjestää esim. vuorovuosina UE- ja UO-kurssi, jolloin kaikki opiskelijat voivat osallistua kummalle tahansa kurssille. Jos mukana on UE- tai ET-opiskelijoita, on kurssin painotusta selvästi muokattava. Mukaan voi tuoda käsittelyä rikastavasti enemmän lännen kirkkoon liittyviä vertailukohtia.

UO-kurssin UE-kurssista poikkeava painotus on kristillisperäisten ja uususkontojen mukana olo. Näitä ei UO-kursseissa muualla käsitellä ellei syventävää UO5 kurssia järjestetä UO5 antaa erinomaisen mahdollisuuden syventyä näihin ryhmiin paremmin. Kristillisperäisistä uskonnoista tärkeimmät ovat Jehovan todistajat ja Mormoonit. Uususkonnoista voi mukaan ottaa esim. Skientologit, Hare Krishna -yhteisön, Moonilaisuuden, New Age -ryhmät sekä muita ehkä paikallisestikin tärkeitä ryhmiä.

Tämän päivän maailmassa myös satanismin, saatananpalvonnan ja esim. wiccalaisuuden käsittely on tärkeää opiskelijoita mahdollisesti jopa henkilökohtaisesti toveripiirin kautta koettuna tai ainakin mielenkiintoa herättävänä.

Kristillisperäisiä uskontoja ja uususkontoja voi esitellä opiskelijoiden omien töiden kautta. Materiaalia on helposti saatavilla esim. internetissä. Tällöin kuitenkin kannattaa korostaa, että nettisivuilla on usein voimakas propagandallinen viritys (suuntaan tai toiseen) ja tällöin on tärkeää etsiä tietoa useasta lähteestä ja suhtautua löydettyyn materiaaliin kriittisesti.

Tehtäväideoita

 • Maailmanuskontojen vertailutaulukko
 • Mitä yhteistä/eroavaa kristityillä ja kristillisperäisillä
 • Siirtymäriitit eri uskonnoissa
 • Mytologiat eri uskonnoissa
 • Maanosien uskontobalanssi
 • Uskonnot ja arki
Timo Mertanen