Maa - ihmisen kotiplaneetta

Koko maailmaa on käsitelty aiemmin 5. ja 6. luokan biologian ja maantiedon opetuksessa. Esimerkiksi keskeinen nimistö on käsitelty jo aiemmilla luokilla. 5. ja 6. luokalla koko maailman opetuksen painotus on ollut maapallon erilaisten elinympäristöjen käsittelyssä napa-alueilta tropiikkiin. Nämä suuralueet ovat siis oppilailla varsin tuoreessa muistissa. 5. ja 6. luokan opetuksessa on voitu valita jokin tai jotkin tietyt maanosat, joiden avulla elinympäristöjä on opiskeltu. Oppilailla saattaa siis olla varsin erilainen tausta 7. luokalle tullessaan maantiedon opiskelun suhteen.

Maapallon yleismaantietoa yläkoulun tasolla

Tässä kokonaisuudessa tavoitteena on syventää aiemmin opittua maailman karttakuvan perusnimistöä luonnon- ja kulttuurimaantieteellisellä nimistöllä. Koko maapalloa koskevan yleismaantiedon osalta erityinen painotus on maapallon ulkoisten ja sisäisten tapahtumien opiskelussa. Nämä ovat oppilaille uusia asioita, eli näihin maantieteellisiin ilmiöihin on alemmilla luokilla tutustuttu vain vähän. 

Maapallon ulkoisia ja sisäisiä tapahtumia ovat seuraavat kokonaisuudet:

  • maapallo maailmankaikkeudessa (lyhyesti, sillä tätä aihepiiriä käsitellään myös fysiikan opetuksessa)
  • maan planetaariset kierrot ja pyöriminen (vuodenaikojen ja vuorokaudenaikojen vaihtelu)
  • ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeisyys
  • tuliperäisyys ja maanjäristykset
  • eroosio (virtaavan veden, jäätiköiden ja tuulen aiheuttamat maisemat ja muodot)
  • ihmisen vaikutus maapallon maisemiin

Maantiedon yläkoulun opetuksessa, etenkin jos nämä aiheet käsitellään 7. luokalla, on hyvä tehdä eroa lukion maantieteen pakollisen GE1, ”Sininen planeetta” -kurssin sisältöön ja lähestymistapaan. Yläkoulun opetuksessa ilmiöitä lähestytään yksinkertaisemmin kuin lukiossa eli ilmiöiden syitä, seurauksia ja vuorovaikutuksellisuutta ei käsitellä niin syvällisesti. Samoin ilmiöihin liittyvässä käsitteistössä yläkoulun puolella rajoitutaan peruskäsitteisiin, kun taas lukiossa opetukseen sisällytetään alemman tason käsitteitä.

Amerikat, koko maailma vai jotain muuta?

Monessa koulussa on opetettu peruskoulun 7. luokalla Amerikkojen maantietoa. Opetussuunnitelmassa ei mainita erityisesti Amerikan maantiedon painotusta, vaan sen mukaisesti yläkoulussa tulee käsitellä kahden tai useamman maanosan luonnonolojen, ihmistoiminnan ja kulttuuristen piirteiden vertailua.

Teksti: Hannele Cantell