Sosiaalisen median opetuskäytön suositukset

Sosiaalinen media on ”tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän muoto, jossa käsitellään vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti tuotettua sisältöä ja luodaan ja ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita. ” (Sanastokeskus TSK 40, 2010)

Sosiaalinen media on lyhyessä ajassa tullut merkittäväksi osaksi yhteiskuntaa. Se tuo jokaiselle mahdollisuuden vaikuttaa ja oppia aktiivisesti osallistuen ja yhdessä työskennellen. Sosiaalinen media ja digitaalinen kulttuuri kokonaisuudessaan muuttaa oppimista, oppijaa aktivoivaan suuntaan.  Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen on lisääntynyt yhteiskunnan monilla alueilla. Sosiaalisen median käyttö osana työelämän toimintaa on kasvamassa. Noin 86 % 16–24 vuotiaista on seurannut jotain yhteisöpalvelua (Tilastokeskus 2010).  Nuoret käyttävät erittäin paljon virtuaalimaailmoja, jotka voidaan jakaa pelimaailmoihin ja sosiaalisiin virtuaalimaailmoihin.

Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen on uusien mobiililaitteiden avulla mahdollista oppimisympäristöstä riippumatta. Käyttö luo edellytyksiä uudenlaisten toimintatapojen kehittymiselle. Tapamme työskennellä, kommunikoida sekä tuottaa ja jakaa tietoa on murroksessa sosiaalisen median lisääntyvän käytön myötä.

Sosiaalisen median opetuskäytön linjausten tavoitteena on edistää sellaisten toimintatapojen muotoutumista, jotka luovat kaikille oppijoille tasavertaiset mahdollisuudet oppia hyödyntämään sosiaalista mediaa osana mediataitoja ja ymmärtämään sosiaalisen median roolia yhteiskunnassa. Näillä suosituksilla korostetaan koulun kasvatustehtävää oppijoiden sosiaalisen median käyttötapojen ja -taitojen kehittämisessä turvallisiksi, vastuullisiksi ja eettisesti kestäväksi. Suosituksissa ei oteta kantaa yksittäisten palvelujen ja sovellusten käyttöön koulutyössä.

Opetuskäytöllä tarkoitetaan kaikkea oppimiseen ja opetukseen liittyvää sosiaalisen median välineillä tapahtuvaa toimintaa. Näissä suosituksissa koululla tarkoitetaan myös oppilaitosta, oppijoilla oppilaita ja opiskelijoita sekä koulutuksen järjestäjällä myös opetuksen järjestäjää.

Sosiaalisen median opetuskäytön suositukset jakaantuvat kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan sosiaalisen median käyttölinjauksia osana tietostrategiaa. Toisessa osassa esitellään käytännön toimenpiteitä opetuksen suunnitteluun ja mahdolliseen muuhun hyödyntämiseen koulun toiminnassa.

Lisää aiheesta

Suositukset (pdf)