Käytännön toimenpiteitä ja mahdollisuuksia sosiaalisen median käyttöön

Sosiaalinen media osana mediataitoja

Mediataidot ovat tietoyhteiskunnan kansalaistaitoja. Mediataidot kansalaisen perustaitona voidaan jakaa luovaan mediaosaamiseen, kriittiseen mediaosaamiseen ja sosiaaliseen mediaosaamiseen. Sosiaalisessa mediassa kuka
 tahansa voi toimia median tuottajana ja kuluttajana ja vaikuttaa yhteisiin asioihin. Koulussa kehitetään oppijan monipuolisia mediataitoja oppijan toimiessa eri roolissa.

Käytännön toimenpiteitä

 • Oppimistilanteissa tuetaan oppijoiden itseilmaisua, luovuutta, tiedon ja osaamisen jakamista ja yhteistyötä ja sosiaalista mediaa hyödynnetään luontevana osana oppimista.
 • Oppijoita kannustetaan ja harjoitetaan vastuulliseen aktiivisuuteen ja osallisuuteen verkkokeskusteluissa.
 • Koulussa opitaan sisällöntuotannossa vastaanottajan ja tuottajan oikeudet ja velvollisuudet sekä median tietoturvallisuuteen liittyvät asiat.
 • Oppijoille tarjotaan tilaisuuksia käyttää eri palveluita ja sovelluksia kuten: blogeja, mikroblogeja, wikejä, dokumenttipalveluja, tiedon- ja ajanhallintapalveluja, kuvien, videoiden, linkkien ja muita sisältöjen ja tuotosten jakopalveluja, keskustelu- ja chat-palveluja sekä yhteisö ja ryhmätyöskentelyalustoja.
 • Tiedon määrän ja saavutettavuuden lisääntyessä, opettajan tärkeä rooli on auttaa oppijaa arvioimaan löytämänsä ja käyttämänsä tiedon laatua.

Sosiaalinen media aktiivisena osana kouluyhteisön vuorovaikutteisia ja osallistavia toimintatapoja

Sosiaalisen media tarjoaa mahdollisuuksia rakentaa ja ylläpitää sosiaalisia suhteita sekä lähipiirissä että kauempana olevien kanssa. Sosiaalisen median palveluissa ja sovelluksissa toimijoiden välinen viestintä on usein reaaliaikaista keskustelua ja ongelmanratkaisua, mikä lisää yhteisöllisyyden ja läsnäolon tuntua. Älypuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käytöllä monipuolistetaan oppimisympäristöä ja oppimisen siirtymistä eri paikkoihin ja tilanteisiin. Sosiaalisen median aktiivisella käytöllä pyritään hyödyntämään näitä mahdollisuuksia koulun toimintakulttuuria kehitettäessä.

Käytännön toimenpiteitä

 • Luodaan eri oppineissa oppilaille mahdollisuuksia taltioida eri menetelmin (teksti, kuva, liikkuva kuva) omaa työskentelyään ja oppimistaan ja rakentaa omaa oppimispolkuaan.
 • Käytetään eri palveluita oppimistilanteissa yhteistyöprojektien läpi viemiseen, oppilaiden ja opettajan vuorovaikutuksen lisäämiseen, osallistavan työskentelyn tukemiseen ja paikasta ja ajasta riippumattoman oppimisen toteutumiseen.
 • Hyödynnetään sosiaalisen median mahdollisuuksia kansainvälisissä yhteistyöprojekteissa.
 • Kehitetään oppimisen ja opetuksen tueksi malleja, jotka antavat oppilaille mahdollisuuksia kirjoittaa dokumentteja yhdessä, muokata kuvia ja tuottaa videoita sekä tallentaa ja jakaa tuotoksiaan toisilleen sekä kommentoida toisten tekemiä tuotoksia.
 • Hyödynnetään eri oppiaineissa sosiaalisen median palveluita niin, että oppilaille tulee mahdollisuus harjoitella tiedon keräämistä, hallita tietotulvaa ja koota ja yhdistellä tietoa ja pohtia mikä väline tai palvelu toimii kussakin tilanteessa parhaiten.
 • Kannustetaan oppilaita yhteisöllisiin toimintatapoihin ja otetaan heidät mukaan päätöksentekoon.

Sosiaalisen median rooli kodin ja koulun välisessä yhteistyössä

Kodin ja koulun yhteistyössä on hyvä ottaa käyttöön perinteisten viestintäväylien lisäksi myös uusia ja erilaisia välineitä. Yhteistyössä on tarkoituksenmukaista hyödyntää myös sosiaalisen median mahdollisuuksia. Vuorovaikutuksen helppous ja mahdollisuus reaaliaikaisuuteen lisäävät joustavuutta yhteistyöhön.

On tärkeää huomata, että mitään salassa pidettävää tai yksityisyyden suojaa loukkaavaa tietoa ei saa laittaa sosiaalisen median palveluihin. Sosiaalinen media kodin ja koulun välisessä yhteydenpidossa tarjoaa lisäarvoa muun viestinnän rinnalla.

Käytännön toimenpiteitä

 • Luodaan yhteistyössä vanhempien, huoltajien ja oppijoiden kanssa toimintamalli sosiaalisen median hyödyntämisestä kodin ja koulun yhteistyössä.
 • Kehitetään koulun sisäistä ja ulkoista viestintää ja sidosryhmäyhteistyötä hyödyntämällä mahdollisuuksien mukaan sosiaalisen median palveluita.
 • Kehitetään menetelmiä, joiden avulla vanhemmat ja huoltajat voivat halutessaan seurata oppijoiden työskentelyä (blogit, wiki-alueet, kuvapalvelut, videot jne.).
 • Mitään salassa pidettävää tai yksityisyyden suojaa loukkaavaa tietoa ei saa laittaa sosiaalisen median palveluihin.

Sosiaalinen media osana monipuolisia oppimisympäristöjä

Koulun oppimisympäristönä hyödynnetään enenevässä määrin koulun ulkopuolisia oppimisympäristöjä kuten esimerkiksi kulttuurilaitoksia, työpaikkoja, yhteistyökouluja, muita yhteisöjä jne. Opintokäynnit tarjoavat oppijoille enemmän, mikäli vierailua ennen tai sen jälkeen voi vaihtaa ajatuksia tai kysyä lisätietoja opittuun. Sosiaalinen media toimii sillanrakentajana koulun ja muiden oppimisympäristöjen välillä.  Nuorilla on verkossa erilaisia mahdollisuuksia vaikuttaa yhteisten asioiden hoitamiseen ja päätöksentekoon.

Käytännön toimenpiteitä

 • Kehitetään oman alueen toimijoiden kanssa malli, joka mahdollistaa oppijoiden ja työelämän sekä kulttuurilaitosten välisen yhteydenpidon ja helpottaa eri alojen asiantuntijoiden saamista mukaan koulutyöhön (esim. wiki-alueet, videoyhteys sovittuina aikoina).
 • Aktivoidaan nuoria olemaan aloitteellisia oman alueen yhteisessä päätöksenteossa ja osallistumisessa ja tuomaan esiin omaa osaamistaan.

Lisää aiheesta

Suositukset (pdf)

Lisätietoja