Sosiaalinen media osana tietostrategiaa

Sosiaalisen median yleiset opetuskäytön linjaukset

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 ja lukion opetussuunnitelman perusteet 2003 edellyttävät, että tietostrategia laaditaan osana paikallista opetussuunnitelmaa.  Opetussuunnitelman perusteissa ei ole tarkemmin määritelty tietostrategian sisältöä, vaan se on jäänyt paikallisesti päätettäväksi. Ammatillisen koulutuksen tutkintojen perusteita päivitettäessä tarkistetaan tutkintojen perusteiden elinikäisen oppimisen avaintaidot sosiaalisen median ja nyky-yhteiskunnassa ja työelämässä toimimisen näkökulmista. Kansallisessa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelmassa (2010) ohjataan aktiiviseen ja vastuullisen tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävien yhteisöllisten työtapojen käyttöön. Sosiaalisen median näkökulma puuttunee kuitenkin useimmista tietostrategioista kaikilla kouluasteilla, koska sosiaalisen median rooli yhteiskunnassa on kasvanut vasta viime vuosina.

Sosiaalisen median opetuskäytön linjaukset on aiheellista sisällyttää tietostrategiaan kaikilla kouluasteilla. Tietostrategian yhtenä tehtävänä on hahmottaa tieto- ja viestintätekniikan näkökulmasta visio yhteiskunnan muuttumisesta lähitulevaisuudessa ja tämän muutoksen aikaansaamista osaamistarpeista työelämässä, jatko-opinnoissa ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa.

Käytännön toimenpiteitä

 • Tietostrategia tarkistetaan sosiaalisen median opetuskäytön näkökulmasta.
 • Koulutuksen järjestäjä tekee vuosittain tilannekartoituksen, jossa selvitetään laitteistotilanne, e-oppimateriaalien määrä ja arviointiperusteet sosiaalisen median opetuskäytön näkökulmasta.
 • Tilannekartoituksen perusteella määritellään tavoitetaso laitteiden, tietoverkkoyhteyksien, e-oppimateriaalien ja arviointiperusteiden osalta sekä opettajien vuosittainen täydennyskoulutustarve.

Sosiaalisen median opetuskäytön yhteiset toimintamallit

Tietostrategian yleiset linjaukset sosiaalisen median opetuskäytöstä konkretisoidaan koulutuksen järjestäjäkohtaisiksi toimintamalleiksi. Selkeät, oppijoiden ikäkauden huomioon ottavat mallit, laaditaan yhteistyössä opetustoimen henkilöstöryhmien ja tietohallinnon kanssa. Suunnitelmallinen palveluiden ja sovellusten valinta sekä käytön eettiset toimintamallit tukevat sosiaalisen median aktiivista opetuskäyttöä.

Palveluiden valinnassa on tärkeä ottaa huomioon erilaiset oppijat ja oppimistyylit. Palvelu- ja sovelluskokonaisuuden tulee mahdollistaa yhdessä työskentelyn ja keskustelun lisäksi ainakin tekstin, kuvan ja liikkuvan kuvan

tuottamisen, jakamisen ja käsittelyn. Toimintamalleja mietittäessä yhteistyö
vanhempien, oppijoiden ja opettajien kesken edistää hyvien ratkaisujen
löytymistä. Yksittäisten palveluiden ja sovellusten valinta perustuu koulutuksen järjestäjän paikallisiin lähtökohtiin opetussuunnitelman toteutuksessa.

Yhteisissä toimintamalleissa sovitaan mm.

 • mitä palveluita koulussa otetaan käyttöön eri luokka- ja kouluasteilla ja laaditaan ohjeistus niiden käytöstä
 • miten opettajan työprofiili määritellään eri palveluissa
 • miten opastetaan vuorovaikutukseen muiden kanssa verkossa.

Sosiaalisen median turvallinen ja eettinen käyttö

Kaikille opettajille ja oppilaille taataan turvallinen oppimisympäristö myös verkossa. Pohjan turvalliselle ympäristölle luovat yhdessä luodut ja sovitut toimintamallit sekä säädösten ja määräysten tunteminen ja noudattaminen.  Virtuaalipalvelussa ja kirjoittelussa pätevät samat lait ja säädökset kuin kaikessa muussakin yhteiskunnassa.

Käytön ohjeistuksessa huolehditaan, että

 • Kaikilla on riittävät tiedot tekijänoikeuksista. Luvattomien aineistojen käyttöä opetuksessa ei hyväksytä ja plagioinnin ja piratismin seuraukset tunnetaan. Opettajien ja oppijoiden tekijänoikeuksia kunnioitetaan.
 • Luottamuksellista tietoa ei viedä missään tilanteessa sosiaalisen median palveluihin. Tunnetaan henkilöstörekisterien ylläpitoa koskevat määräykset.
 • Oppilaita opastetaan kirjautumistunnusten tekemisessä ja heille opetetaan turvallisten salasanojen käyttö ja yksityisyyden suojaamiseen liittyvät asiat
 • Noudatetaan eri palveluntarjoajien asettamia käyttöehtoja ja käyttäjille asetettuja ikärajoja.
 • Korostetaan hyvää käytöstä myös sosiaalisessa mediassa, yhteisöllisten toimintatapojen omaksumista ja toisen kunnioittamista. Häiriökäyttäytymistä ja kiusaamista ei hyväksytä.
 • Sovitaan sääntöjen rikkomisen seuraamuksista.
 • Sosiaalisen median palveluiden opetuskäytölle tehdään askel askeleelta - malli, joka mahdollistaa oppilaiden osaamisen ja taitojen kehittymisen erityyppisten palvelujen käytössä ohjattuna turvallisessa ympäristössä.

Lisää aiheesta

Suositukset (pdf)

Lisätietoja