Arkkitehtuuria, jonka haluaisin säilyvän...

Leena Valtonen

Euroopan rakennusperintökohteet ja arkkitehtuurin perusteet -opetuskokonaisuus

Opetuskokonaisuus tutustuttaa oppilaat / opiskelijat arkkitehtuurin käsitteistöön ja historiaan, eurooppalaiseen rakennusperinteeseen sekä lähiympäristön rakennustaiteeseen. Kokonaisuus on mitoitettu lukion kurssille, jonka laajuus on noin 38 tuntia. Mallia voidaan käyttää sovelletusti myös perusopetuksen tavoitteiden mukaisesti, esimerkiksi Euroopan rakennusperintöpäivänä tai tutustuttaessa Euroopan historiaan.

Kokonaisuuden alussa tutustutaan arkkitehtuurin ja tilan käsitteisiin eri aikoina ja eri kulttuureissa. Oppilaat / opiskelijat orientoituvat teemaan kuvien, teoreettisten ja käytännön esimerkkien sekä opintokäynnin muodossa. Kukin oppilas /opiskelija toteuttaa päätyönä oman projektinsa eurooppalaisesta rakennusperintökohteesta. Projektin toteutus koostuu valitun rakennuksen pienoismallista ja sitä esittelevästä tekstistä. Oppilaat / opiskelijat kokoavat opintokokonaisuuden aikana työpäiväkirjan. He tekevät työpäiväkirjaan muistiinpanoja luennoista, vierailusta sekä oman projektinsa etenemisestä. Lopuksi jokainen oppilas / opiskelija esittelee projektityönsä.

Tavoitteet

 • ympäristön havainnoiminen uudella tavalla
 • kiinnostuksen herättäminen Euroopan rakennusperintöön
 • arkkitehtuurin ja tilasuunnittelun perusteisiin tutustuminen
 • oman projektityön suunnittelu, toteuttaminen ja esittely

Opetuksen suunnittelu ja valmistelu

1. Valmistele tiivis kooste arkkitehtuurin ja tilasuunnittelun perusteista

 • arkkitehtuurin ja tilan käsite eri aikoina ja eri kulttuureissa
 • mittajärjestelmät, kaavat ja mallit apuvälineinä

2. Suunnittele opintokäynti omalla paikkakunnalla kiinnostavaan arkkitehtuurikohteeseen. Opintokäynti voi olla myös korttelikierros kaupungilla tai kaupunginosassa. Valmistele kohteesta lyhyt esittely jaettavaksi oppilaille / opiskelijoille. Sovi mahdollisesta asiantuntijan opastuksesta.

3. Valmistele itse tai anna oppilaille / opiskelijoille tehtäväksi valmistella kooste Euroopan rakennusperintökohteista hyödyntäen erilaisia lähteitä (internetsivut, lähdekirjallisuus). Kooste voi olla esimerkiksi pienimuotoinen diaesitys tehtävän rajauksen mukaisesti (mahdolliset ennalta valitut kohteet, maittain valitut esimerkit).

4. Suunnittele ja valmistele tehtävänanto: Arkkitehtuuri, jonka haluaisin säilyvän

a) Projektityön osat:

 1. kolmiulotteinen pienoismalli Euroopan rakennusperintökohteesta tai sen osasta (esim. portaali, fasadi, pylväikkö)
 2. luonnokset, piirrokset ja pohjapiirros valitussa mittakaavassa
 3. esittelyplanssi kohteesta (esimerkiksi rakennuksen nimi, rakennusvuosi, arkkitehti, maa ja kaupunki, tyylipiirteet, tyylikausi ja suuntaus, kuva/kuvia, muuta erityistä ja kiinnostavaa)

b) Projektin muoto:

 1. kolmiulotteinen pienoismalli
 2. esittelyplanssi omasta projektista
 3. arkkitehtuurityöpäiväkirja, jonne muistiinpanot kurssista ja vierailuista, omasta projektista (tekstit, sivustot ja muut lähteet), luonnospiirrokset ja pohjapiirros

c) ajankäyttösuunnitelma opintokokonaisuuden alussa.

Ohjauksen, palautteen ja arvioinnin muodot työskentelyn eri vaiheissa

Opettajan ohjaava rooli korostuu projektin alussa, jolloin oppilaat/ opiskelijat orientoidaan aiheeseen. Opettaja ohjaa tarvittaessa tiedonhakuprosessia sekä demonstroi arkkitehtuuripäiväkirjan, planssin sekä pienoismallin työstämistä. Opintokäyntien yhteyteen on hyvä suunnitella keskustelua ohjaavia kysymyksiä etukäteen.

Opettaja antaa palautetta kurssin alussa teoria-aineksen yhteyteen sijoittuvan opetuskeskustelun ja opintokäynnin sekä korttelikierroksen yhteydessä. Kurssin keski- ja loppuosan arvioinnissa painottuvat projektityön eri vaiheet, kuten tiedonhaku ja suunnittelu sekä luonnosten, pohjapiirrosten ja pienoismallin työstämisen eri vaiheet. Kurssin lopussa valmiiden projektien esittelyt sekä pienoismalleista koottu näyttely ovat osa palaute- ja arviointiprosessia.

Oppiaineen sisäinen ja oppiaineiden välinen integraatio

Kuvataiteen opetuksessa integroituvat arkkitehtuurin, muotoilu ja taidehistorian sisällöt. Aineiden välistä yhteistyötä on mahdollista tehdä historian, matematiikan (geometria) sekä maantiede-ympäristöt/kaupunkikulttuuri-teemojen välillä.

Välineet ja materiaalit

 • paperia projektien esittelemiseksi (planssit)
 • paperia luonnos-, suunnittelu- ja pohjapiirroksiin
 • erilaisia piirtimiä
 • arkkitehtuuripäiväkirjoihin tarvittavat materiaalit mm. paperia ja kansikartonkia sekä kiinnitysmekanismit (kierteet, rautalanka, nauha/naru)
 • pienoismallin rakentamiseen kevytlevyä tai vahvaa, muotoiltavaa kartonkia tai pahvia
 • pohjalevy pienoismallille
 • liimaa: paperi/puuliima, erikoisliima
 • värejä, maaleja tarpeiden ja materiaalien mukaan
 • mattoveitsi, sakset, tukeva viivain, harppi, kolmioviivain, puristimia tai pyykkipoikia
 • leikkausalusta

Aiheeseen liittyvää materiaalia