Vaatetusompelijaopiskelijan ammatillinen projektityö

– työelämälähtöinen tapa toteuttaa pieni mallisto

Anne Linnonmaa, Tiina Mäntylä

Omnian aikuisopistossa toteutettiin keväällä 2012 projektityönä pienimuotoinen vaatemallisto. Projektityöhön osallistuneet olivat vaatetusompelijan perustutkintoa suorittavia aikuisopiskelijoita. Malliston suunnitteli Anne Linnonmaan (vaatesuunnittelija, Ornamo), joka ohjasi opiskelijoita yhdessä aikuisopiston kouluttaja Taina Rajan kanssa.

Projektin pituus oli kymmenen opintoviikkoa, jonka aikana opiskelijat toteuttivat malliston suunnittelijan toimeksiannon pohjalta. Töitä tehtiin yksin ja aktiivisena työryhmänä. Opetusryhmä koostui elokuussa 2011 aloittaneista opiskelijoista. Ryhmän ikähaarukka oli
28-56 vuotta. Työtiloina käytettiin Omnian ompeluluokkia Espoon Kirkkokadulla. Suunnittelija Linnonmaa valitsi materiaaleiksi työhön Toijalan kangastukun materiaalit saatavuuden ja aikataulujen vuoksi.

Projektityön tavoitteet

Oppimisen tavoitteena oli oppia tuotannollista, kustannustehokasta ja tuloksellista toimintaa pienimuotoisen sarjavalmistuksen keinoin. Oppiminen oli suunniteltu tapahtuvaksi yhteistoiminnallisesti ja tekemällä oppien. Opiskelija osallistui toteutettavan hankkeen työvaiheisiin työryhmän jäsenenä. Ryhmien tehtävänä oli suunnitella annettuihin malleihin työtapoja, kaavoittaa, leikata, valmistaa ja viimeistellä tuotteita. Halusimme lisäksi, että opiskelijat kiinnittäisivät erityistä huomiota osuuteensa vastuullisena työryhmän jäsenenä. Heidän tuli edistää tehokasta ja tuloksellista toimintaa projektin valmistumiseen laatutavoitteet ja aikataulu huomioon ottaen.

Mitä tehtiin?

Projektin aluksi suunnittelija Anne Linnonmaa selvitti opiskelijoille, kuinka mallisto tavallisesti teollisuudessa syntyy ja mitkä eri vaiheet tarvitaan sen toteuttamisessa. Toteutettavan vaatemalliston hän suunnitteli oppilaiden taidot huomioon ottaen. Hän teki mallistolle värikartan, sekä varmisti materiaalien saatavuuden. Tämän jälkeen opiskelijat toteuttivat malliston 3-4 hengen työryhmissä. Jokainen työryhmä toteutti pienen sarjan mallistoa. Projektityöhön kuului myös malliston markkinoinnin suunnittelu sekä tuotteiden hinnoittelu. Malliston markkinointikanavaksi valittiin saman vuoden syksyllä pidettävä muotinäytös, joka järjestetään Omniassa osana Helsinki Wold Design Capiltal 2012 -vuoden ohjelmaa.

Ohjauksen muodot, arviointi ja palautteen anto

Projektioppimisessa testattiin tekemällä oppimista ja yhteistoiminnallisuutta. Opiskelijat oppivat tekemällä, kokemalla sekä toimimalla yhteistyössä toistensa kanssa. Oppiminen oli sosiaalinen tapahtuma.

Toiminnan kautta oppilaan oma osaaminen konkretisoitui ja palaute näkyi työn tuloksesta. Yhteistoiminnallisuus opetti osaamisen jakamiseen, oman vastuun kantamiseen, rooleissa toimimiseen ja yhdessä työskentelyyn. Testasimme myös opettajan roolin muuttamista ja työnkuvan monipuolistamista: Opettajat toimivat tiimeissä ja tekivät yhteistyötä yritysten edustajien kanssa.

Ryhmiä ohjasi kaksi ammattilaista. Anne Linnonmaa kuvasi opiskelijoille malliston valmistamisprosessia suunnittelijan näkökulmasta. Taina Raja hoiti koulutuksen muut osat, kuten ompelun, kaavoituksen ja sarjonnan ohjauksen. Työ jaettiin neljään osatehtävään, joissa opiskelijoiden tuli ohjeen mukaisesti suunnitella, hahmotella, mitata, piirtää, toteuttaa ja dokumentoida asukokonaisuus.

Ammattitaitovaatimukset

Arvioinnin kohteet ja kriteerit ovat tutkinnon osasta 4.2.1.3: Ammatillinen projektityö. Ammattitaitovaatimusten mukaan opiskelija osaa muun muassa

  • ottaa huomioon projektina tehtävän työn vaatimukset ja hinnan muodostuminen
  • suunnitella työtapoja ja valmistuksen kulkua
  • kaavoittaa erilaisia vaatteita ja tuotteita sekä tietää sarjonnan periaatteet
  • valmistaa tuotteita pienissä sarjoissa
  • viimeistellä tuotteet ja toimittaa ne asiakkaalle
  • myydä ja markkinoida sekä hinnoitella tuotteet
  • toimia yrityksen tai organisaation laatutavoitteet huomioon ottaen

Projektityön aikana opiskelijat arvioivat itse yhteistoimintansa laatua, toteutunutta aikataulua, ohjauksen tarvetta ja projektin tulosta: Syntyikö yhteistyössä tuotteita, joilla on kaupallisia mahdollisuuksia? Riittivätkö omat taidot? Mihin asioihin tarvitaan vastaisuudessa lisää koulutusta?

Arvioinnissa painotettiin yhteistyö- ja kommunikointitaitoja, motivaatiota ja oma-aloitteisuutta. Kouluttajat arvioivat opiskelijoita tilanteissa, jossa opiskelijat toimivat yhteistoiminnallisesti, sekä tilanteissa, joissa he saavat palautetta toisiltaan ja yrityksen edustajalta. Ammatillinen projektityö on tutkinnon osa, jonka arvioivat tutkintotilaisuudessa kolmikantaperiaatteen mukaisesti työntekijöiden, työnantajan ja oppilaitoksen edustajat.

Mitä saavutimme?

Opiskelijat saivat koulutuksen aikana kokemuksen yrittäjänä toimimisesta muoti- ja vaatetusalalla. Oppimiseen liittyi tekeminen, kokeminen, vuorovaikutus ja yhteistyö. Projektimuotoinen työskentely antoi lisämerkityksen oppimiselle. Työryhmissä jaettiin asiantuntijuutta ja sitouduttiin yhteistyöhön. Tällaisen projektikokemus auttaa sitä, että tulevaisuudessa

opiskelijat perustavat uusia ja innovatiivisia yrityksiä
suunnittelijat ja ompelijat jatkavat yhteistoimintaa
ompelimoyritysten profiili kehittyy

Muuta huomioitavaa – hyvä muistaa tehtävää toteutettaessa

Oppilaitoksissa tapahtuva työskentely etenee valmistavan koulutuksen suunnitelmien mukaisesti noudattaen tutkintovaatimuksia. Suunnittelijayhteistyö ja työelämän yhdistäminen on mielenkiintoista, haastavaa ja innostavaa. Opiskelijoille projektioppiminen tuo työelämälähtöisen työskentelytavan tutuksi ja antaa työelämälähtöisen näkökulman omaan tekemiseen.

Tehtävien vaatimustason on vastattava tutkintovaatimuksia. Tehtävien määrä on suhteutettava käytettävissä olevaan aikaan ja opiskelijoiden taitoihin. Prosessin aikataulun kannalta on erinomaista mikäli suunnitelmat saadaan valmiina ja materiaalien hankinta on helppoa. Esimerkiksi vaatetusalalla materiaalien hankinta on Suomessa rajallista. Prototyyppien ja mallikappaleiden hiomiseen on varattava paljon aikaa.