Luovan ajattelun aakkosista

Mari Savio

Työelämä on murroksessa. Koko elämän mittaiset työsuhteet ovat katoamassa. Uudistumiskyky ja kekseliäisyys ovat tulevaisuudessa tarpeellisia työntekijän ominaisuuksia. Miten näitä ominaisuuksia voisi opettaa koulussa? Mistä näihin ominaisuuksiin saisi rakennusaineet?

Peruskoulun haasteena on tarjota lapsille ja nuorille koulutusta ja kasvatusta, joka on kiinni ajassa. Koulun tehtävä on antaa oppilaille eväitä siihen maailmaan, jossa he tulevaisuudessa elävät. Koulutuksen tulisi olla ennakoivaa ja valmistavaa: Koulun tehtävä on kasvattaa tulevaisuuden yhteiskuntaan hyvinvoivia kansalaisia ja työntekijöitä.

Luovaa ongelmanratkaisua opetukseen

Taide- ja taitoaineiden opetuksessa pyritään antamaan tilaa suunnittelulle ja itseilmaisulle. Suorittava osaaminen korostuu kuitenkin usein luovienkin aineiden opetuksessa. Ohjeiden noudattamisen taitoa arvostetaan. Tehtäviä toteutettaessa on usein vaikea antaa tarpeeksi päätösvaltaa oppilaille itselleen, niin että lopputulos olisi todella oppilaan oman näkemyksen, kokeilun ja ideoinnin tulos. Luovan ajattelun prosesseihin ja ongelmanratkaisuun keskittyvää opetusta on hankala toteuttaa suurissa ryhmissä ja kiireen keskellä.

Syksyllä 2012 aloitetaan muutamassa Itä-Uudenmaan peruskoulussa muotoilukasvatuksen pilotti-kokonaisuus. Lapsille avataan ovia suunnittelun ja muotoilun maailmaan. Tavoitteena on luoda opetuskokonaisuus, joka antaa oppilaille eväitä luovaan ongelmanratkaisuun ja ajatteluun. Oppilas oppii tunnistamaan oman näkemyksensä ja löytämään keinot sen ilmaisemiseen. Pajatyyppinen työskentely, jossa kokeileminen ja erehtyminen ovat tärkeä osa oppimista, on hyvä lisä peruskoulun opetukseen. Ohjattu, mutta vapaa ideointi on olennainen osa luovaa prosessia.

Opetuskokonaisuuden vaiheet

Opetuskokonaisuuden aikana käydään läpi suunnittelun koko prosessi: Ongelmien ja kehityskohteiden havaitsemisesta edetään ideoinnin kautta kokeiluun ja toteutukseen. Opetus perustuu virheiden sallimiseen ja niiden hyödyntämiseen ideoinnissa. Oppilaita kannustetaan kokeilemaan ja keksimään ratkaisuja erilaisiin ongelmiin. Opittavat taidot; luova ongelmanratkaisukyky, oman näkemyksen hahmottaminen ja kommunikointi sekä visuaalinen itseilmaisu, ovat tarpeen kaikilla aloilla ja koko elämän ajan. Kaikki yritysten ja organisaatioiden ihaillut visionääriset johtajat sekä taitavat ja motivoituneet työntekijät omaavat juuri nämä taidot ja ominaisuudet.

Opintokokonaisuus alkaa oman ympäristön havainnoimisella. Muotoilun ja suunnittelun ilmiöitä lähestytään kysymyspelin avulla, jossa oppilaat saavat aarrekarttamaisen pelin avulla seikkailla omassa kouluympäristössään ja vastata rasteilla kysymyksiin, piirtää ja kuvata näkemäänsä. Pelin tulos avataan yhdessä ja ideoista ja ajatuksista keskustellaan. Seuraavaksi tehdään pieni tutustumismatka muotoilun maailmaan kuvien avulla, katsotaan suunnittelijoiden silmin maailmaa ja ihmetellään esim. erilaisia ekokaupunki-utopioita ja muita pilviä hipovia muotoiluprojekteja. Oppilaat saavat tehdä oman utopiansa ryhmätyönä. Kun aihe alkaa hahmottua, oppilaille annetaan työtehtävä. Tehtävissä he saavat ideoida mm. oman luokka- tai koulutilan uudistamista mieleisekseen ja ideoida sinne esineistöä ja tilan käyttöä ja ratkaisuja. Toiveet ja ehdotukset perustellaan hyvin. Samalla tutustutaan ehdotusten kommunikoinnin problematiikkaan ja keksitään keinoja ajatusten ilmaisemiselle.

Tämän jälkeen oppilaat tutustuvat materiaalipankkiin, jonka antimista varsinainen työ toteutetaan. Luokalle on koottu inspiroiva materiaaliarsenaali; kankaita, blancoja keramiikkamukeja ja lautasia, puutavaraa, kierrätysmateriaaleja, pahveja, maaleja jne. Jo ideointiprosessin aikana käydään läpi toteuttamismahdollisuuksia ja -esimerkkejä sekä pohditaan millä tekniikalla lopullinen työ toteutetaan. Tulos voi olla projektista riippuen piirros, pienoismalli tai valmis tuote. Toteutus voi olla myös ryhmätyömuotoinen. Työskentelymalli on pajamainen ja osallistava.

Tärkeä osa opetusta on prosessin kuvallinen dokumentointi ja analysointi. Jokaisella tunnilla otetaan kuvia, joista koostetaan jatkuvasti täydentyvä kuvafresko seinälle. Kuvakollaasin avulla voi prosessia seurata ja palata oman työnsä vaiheissa tarvittaessa taaksepäin. Mietteet ja ideat kirjoitetaan ylös. Oppilasta autetaan kehittämään ideaansa eteenpäin, löytämään oma näkemyksensä ja luottamaan omiin mielipiteisiinsä. Onnistumisen ilo on kaiken innostuksen ja kehittymisen edellytys. Oman näkemyksen muodostaminen ja sen kommunikointi on eri asia kuin tehtävän suorittaminen tarkkojen ohjeiden mukaan. Lapsen ja nuoren on hieno havaita osaavansa ideoida ja tuottaa kiinnostavia ja kehityskelpoisia ajatuksia.

Ei valmiiksi pureskeltua

Haastavaa on onnistua yhtä aikaa sekä yksilöllisessä ohjauksessa ja kokonaisuuden hallinnassa. Pilottivaiheessa molemmat näkökulmat tulevat olemaan suurennuslasin alla. Tavoitteena on löytää keinot mahdollisimman vapaan mutta sujuvan työskentelyn mahdollistamiseen. Liian valmiiksi pureskeltu tehtävänanto ei edistä opetuksen tavoitteiden toteutumista. Oppilaan on tärkeä päästä itse keksimään, ideoimaan ja ajattelemaan ilman valmiita vastauksia.

On tärkeää huomioida, mitä ominaisuuksia kasvuympäristöt ja kasvatus korostavat ja edistävät. Ongelmanratkaisukyky on asia, joka luo suuntaa työssä onnistumiselle ja yhteiskunnan osana toimimiselle. Luova ajattelu ei ole tarpeen vain suunnittelijan työssä, vaan kaikissa ammateissa. Joustava ja kekseliäs ihminen on aina vahvoilla.