Användarvillkor och copyright

Allmänt

EDU.fi/svenska upprätthålls av Utbildningsstyrelsen och kan användas som en del av Utbildningsstyrelsens nättjänster på adressen http://www.edu.fi Dessa användningsvillkor innehåller information om användning för denna kostnadsfria, men med upphovsrätt skyddade nättjänst. Med tjänstproducent avses nedan Utbildningsstyrelsen som ansvarar för EDU.fi sidornas administration. Nättjänstens användare bör då nättjänsten används iaktta villkoren angående nättjänstens användning och upphovsrättslagen (404/1961) med senare ändringar.

Tjänstens användning och upphovsrätt

Tjänsten är ämnad för:

  1. undervisningsändamål; eller
  2. användarens personliga bruk.

I undervisning får tjänsten användas av lärare och de elever som deltar i undervisningen.

Användaren får endast i samband med undervisning eller för enskilt bruk lagra material från nättjänsten på sin dator eller utskriva material. Offentlig visning eller framföring av materialet samt dess spridning bland allmänheten på annat sätt får ske endast i samband med undervisning. Kopiering av materialet och dess användning i annat syfte eller i andra sammanhang än de i detta avtal tillåtna samt överlåtelse av materialet till en tredje person är förbjudet enligt upphovsrättslagen. I enlighet med upphovsrättslagen får dock citat göras ur delar av verken i materialet. Då man citerar verket skall källan, EDU.fi (Utbildningsstyrelsen), nämnas. För att göra en länk till en sida på EDU.fi från en annan internetsida eller för att producera databaser krävs Utbildningsstyrelsens tillstånd.

Användarens ansvar

Användaren ansvarar till fullt belopp för skador som orsakats tjänsteproducenten eller tredje person genom att tjänsten använts i strid med dessa villkor, lagstiftning, myndighetsföreskrifter eller god sed. Vissa tjänster kan användas endast genom att man registrerar sig som användare. Registreringen förutsätter att användaren godkänner tjänstens användningsvillkor.

Tjänsteproducentens ansvar

EDU.fi nättjänst erbjuds som sådan och inga garantier ges för tjänsten.

Tjänsteproducenten svarar inte för direkta eller indirekta skador gentemot användaren eller tredje person för eventuella fel eller brister i tjänsten, för riktigheten av uppgifterna i tjänsten, eller som orsakas av användning eller tolkning av uppgifterna.

Tjänsteproducenten svarar inte heller för tjänstens förenlighet och tillämplighet med ett visst syfte.

Tjänsteproducenten svarar inte för eventuella avbrott i tjänsten på grund av till exempel servicearbete, tekniska fel eller andra liknande orsaker, inte heller för möjliga avbrott i telekommunikationen eller internet nätverket.

Tjänsteproducenten svarar inte för skada som kan bero på tjänstens funktion eller på att tjänsten inte fungerar.

Tjänsteproducenten svarar inte för innehållet, materialet eller tjänster på sidor som upprätthålls av tredje personer, och som det finns en länk från tjänstproducentens sidor.

Ändring av tjänstens funktion och tjänstens nedläggning

Tjänsteproducenten kan ändra på tjänstens innehåll, funktion och på dessa användningsvillkor ifall ändringarna är nödvändiga för att utveckla tjänsten eller för ett annat godtagbart skäl. Tjänsteproducenten kan lägg ner tjänsten när som helst.

Lösning av tvister

Tvister som uppstår i fråga om användningen av tjänsten avgörs i Helsingfors tingsrätt enligt Finlands lag.