Oppimisympäristöt

Oppimisympäristöjen ja tietotekniikan opetuskäytön kehittäminen

Oppimisympäristöjä kehittämällä ja monipuolistamalla ja ottamalla tieto- ja viestintätekniikka luovalla tavalla mukaan oppimiseen eri ympäristöissä, voidaan hyödyntää erilaisia fyysisiä oppimisympäristöjä tehokkaasti ja toisaalta virtuaalisten oppimisympäristöjen avulla saadaan koko maailma mukaan oppimista tukemaan.

Rahoitetuissa hankkeissa on kehitetty uusia tai otettu käyttöön aiemmissa hankkeissa kehitettyjä opetukseen ja oppimiseen liittyviä työtapoja, toimintamalleja ja tilojen ja välineiden kokonaisratkaisuja.

Esi- ja perusopetuksen hankkeissa on korostettu oppilaiden ja opettajien yhteistyötä, osallisuutta ja aktiivisuutta toiminnallisissa oppimisympäristöissä. Lukiokoulutuksen laite- ja tietoverkkohankintojen osalta on edistetty opiskelija-arviointia, pedagogisesti ja teknisesti ajanmukaistettu työtapoja, opetusmenetelmiä ja monipuolisten oppimisympäristöjen käyttöönottoa.

Kehittämisen painopisteinä ovat vuorovaikutuksessa tapahtuvan oppimisen, yhdessä tekemisen sekä jaettuun asiantuntijuuteen perustuvan toimintakulttuurin tukeminen, - koulurakennuksen ulkopuolella tapahtuvan monipuolisen oppimisen edistäminen, yhteistyömuotojen luominen koulun ja kodin sekä työ- ja elinkeinoelämän kanssa tehtävään yhteistyöhön, koulujen ja oppilaitosten verkostoitumisen edistäminen sekä tilojen rooli toimintakulttuurin monipuolistamisessa.

Kaikkia oppimisympäristöjä yhdistää tieto- ja viestintätekniikka ja sen käyttömahdollisuudet tiedon tuottamiseen, hallintaan, välittämiseen ja käsittelyyn paikasta riippumatta. Nykyisenä mobiililaitteiden aikana tietotekniikka kulkee tarvittaessa mukana, taskussa tai repussa. Samalla se myös mahdollistaa digisukupolven oppilaille mahdollisuuden oppia heille totutulla tavalla hyödyntäen useita medioita ja esimerkiksi kuva- tai videokerrontaa.

Lisää aiheesta


Oppimateriaaleja verkosta

Tutustu hyviin käytäntöihin tai ehdota itse uutta.

Oppimisympäristöt - oppiminen.fi

Lukion tvt-hankegalleria

Oppimisympäristöhankkeiden valtionavustukset (oph.fi)

Oppimisympäristölogot

Internetkäyttöön (JPG):


Painotuotteisiin (EPS):


Opetushallitus: