Sanasto

Kohdekieli: kieli jolle käännetään. Myös: tulokieli.

Kohdeteksti: käännösprosessin tuloksena syntyvä teksti. Myös: tuloteksti.

Konsekutiivitulkkaus on peräkkäistulkkausta: puhujan puhe ja tulkin tulkkaus vuorottelevat.

Kotouttaminen tarkoittaa käännettävän tekstin sopeuttamista kohdekulttuuriin ja -kieleen niin, että se noudattaa näiden normeja. Kotouttamista on eriasteista. Se voi merkitä esimerkiksi kielen rakenteiden ja ilmaisutapojen muuttamista, myös nimien suomentamista (esim. Alice -> Liisa) tai vaikkapa lähdekulttuurissa tutun runon muuttamista tekstissä suomalaisille tutuksi runoksi. Kotouttamisen vastakohta on vieraannuttaminen.

Käännös: käännösprosessin tulos.

Käännösteknologia on yleisnimitys, joka kattaa kaikki kääntämisen tietotekniset sovellukset tietokoneavusteisesta kääntämisestä ja erilaisista kääntäjän työtä helpottavista apuvälineistä konekääntämiseen.

Kääntäminen on tekstin kirjoittamista uudelleen eri kielellä kuin se alun perin on kirjoitettu. Laajemmassa merkityksessä kääntämisellä tarkoitetaan kääntäjän koko toimintaa, jossa kääntäjä tuottaa toimeksiantajalta saamansa lähdekielisen aineiston pohjalta kohdekulttuuriin sopivan kohdekielisen tekstin. Kääntämisen tarkoitus ja käännöksen vastaanottaja ovat tärkeitä toimintaa ohjaavia seikkoja.

Lähdekieli tai lähtökieli: kieli josta käännetään.

Lähdeteksti tai lähtöteksti tarkoittaa käännösprosessin lähtökohtana olevaa tekstiä. Joskus käytetään myös termiä alkuteksti, joka ei kuitenkaan ole aina sama asia: jos esimerkiksi teksti käännetään japanista englannin kautta suomeen, japanilainen teksti on alkuteksti ja englanninkielinen teksti lähde- tai lähtöteksti.

Simultaanitulkkaus on samanaikaistulkkausta: tulkki tulkkaa puhetta samanaikaisesti, kun puhuja puhuu.

Suomennos: suomeksi käännetty teksti.

Suomentaminen on kaunokirjallisuuden tai tietokirjallisuuden kääntämistä suomen kielelle.

Tulke: tulkkauksen tuotos.

Tulkkaus on suullisen viestin välittämistä kahden kielen välillä.

Tulokieli: kieli jolle käännetään. Myös: kohdekieli.

Tuloteksti: käännösprosessin tuloksena syntyvä teksti. Myös: kohdeteksti.

Universaalit ovat kääntämisen oletettuja lainalaisuuksia: tekstimuutoksia (täydennyksiä, poistoja ym.), joiden voidaan ajatella yleisesti syntyvän käännösprosessissa.

Vieraannuttaminen: käännökseen jätetään vieras alkuperä näkyviin, ja tekstistä näkyy, että se on käännös. Esimerkiksi puhuttelut saatetaan jättää vieraaseen muotoon (Mr. Smith) tai kieli voi noudattaa vieraan kielen ilmaisutapaa (esim. Sataa kissoja ja koiria It’s raining cats and dogs. Vrt. Sataa saavista kaataen). Vieraannuttavan käännösmenetelmän vastakohta on kotouttaminen.

Liisa Tiittula | Materiaali on tuotettu Agricola 2007 -juhlavuoden yhteydessä.