Kirjallisuutta suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen tueksi (ks. myös tukimateriaalien kirjallisuusluettelot)

Aalto, E & Kauppisen, M. 2011. Tavoitteena monikielisyyttä tukeva äidinkielen ja kirjallisuuden opetus. Teoksessa Lehtinen E., S. Aaltonen, M. Koskela, E. Nevasaari & M. Skog-Södersved (toim.) 2011. AFinLA-e Soveltavan kielitieteen tutkimuksia 2011 / n:o 3. 6–21.
Ahonen, T., Siiskonen, T. & Aro T. 2001. Sanat sekaisin? Kielelliset oppimisvaikeudet ja opetus kouluiässä. Juva: PS-kustannus.
Beacco, J.-C., Fleming, M.,Goullier, F., Thürmann, E. & Vollmer, H. 2015. The Language Dimension in all subjects 2015. A Handbook for curriculum development and teacher training. Council of Europe. (pdf)
Grünthal, S. & Harjunen, E. (toim.) 2007. Näköaloja äidinkieleen ja kirjallisuuteen. Helsinki: SKS.
Grünthal, S. & Pentikäinen J. 2006. Kulmakivi. Luokanopettajan äidinkieli ja kirjallisuus. Helsinki: Otava.
Hakulinen, A., Kalliokoski, J., Kankaanpää, S., Kanner, A., Koskenniemi, K., Laitinen, L., Maamies, S. & Nuolijärvi, P. 2009. Suomen kielen tulevaisuus. Kielipoliittinen toimintaohjelma. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 7.
Harmanen, M. 2013. Kieli- ja tekstitietoisuutta kouluun! Kielitietoinen koulu ja äidinkielen ja kirjallisuuden opetus. Kieliverkoston verkkolehti, Kielikoulutuspolitiikan verkosto.
Hiidenmaa, P. 2003. Suomen kieli - who cares? Helsinki: Otava.
Jyrkiäinen, A. & Koskinen-Sinisalo, K.–L. 2012. Yhteisöllinen kirjoittaminen. Helsinki: Avain.
Kaartinen, T. (toim.) 2015. Monilukutaito kaikki kaikessa. Tampereen yliopiston normaalikoulu.
Kallionpää. O. 2014. Mitä on uusi kirjoittaminen? Uusien mediakirjoitustaitojen merkitys. Media & viestintä -vuosikirja 2014, 214–232. http://mediaviestinta.fi/blogi/mita-on-uusi-kirjoittaminen-uusien-mediakirjoitustaitojen-merkitys/
Kallionpää. O. 2014. Monilukutaidon opetus on ennen kaikkea uusien kirjoitustaitojen opetusta. Kieliverkoston verkkolehti. Kielikoulutuspolitiikan verkosto.
Kauppinen, A. (toim.) 2013. Oppimistilanteita ja vuorovaikutusta. Helsinki: SKS.
Kauppinen, M., Pentikäinen, J., Hankala, M., Kulju, P., Harjunen, E. & Routarinne, S. 2015. Systemaattinen katsaus perusopetusikäisten kirjoittamisen opetusta ja osaamista koskevaan tutkimukseen. Kasvatus 2/2015.
Kieli ja sen kieliopit – opetuksen suuntaviivoja 1994. Helsinki: Painatuskeskus.
Kieliverkoston verkkolehti. Kielikoulutuspolitiikan verkosto.
Kiili, C. 2012. Online reading as an individual and social practice. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 441.
Kupiainen, R. & Sintonen, S. 2009. Medialukutaidot, osallisuus, mediakasvatus. Helsinki: Palmenia/Gaudeamus.
Kuukka , I. & Rapatti, K. (toim.) 2009. Yhteistä kieltä luomassa Suomea opetteleva opetusryhmässäni 2009. Helsinki: Opetushallitus
Leino, K. 2014. The relationship between ICT use and reading literacy: focus on 15-year-old Finnish students in PISA studies. Koulutuksen tutkimuslaitoksen tutkimuksia 30, Jyväskylä.
Lerkkanen, M.-K. 2006. Lukemisen oppiminen ja opettaminen esi- ja alkuopetuksessa. (2. painos 2008). Helsinki: WSOY.
Linna, H. 2000. Kirjoittamisen suuri seikkailu. PS-kustannus.
Linna, H. 2012. Lukijaksi! Alkuopetuksen kirjallisuuskasvatus. Helsinki: WSOYpro.
Lukuinto-opas 2015. Opetus- ja kulttuuriministeriön Lukuinto-hankkeen julkaisu.
Luukka, M.-R. Kohti huomispäivän kielikasvatusta. Power point -esitys Kielenoppimisen ja -opetuksen työkaluja -tapahtumassa 10.11.2011.
Luukka, M.-R. 2013. Opetussuunnitelmat uudistuvat: tekstien lukijasta ja kirjoittajasta monilukutaituriksi. Kieliverkoston verkkolehti, Kielikoulutuspolitiikan verkosto.
Myllyntausta, S. & Routarinne, S. 2013. Sanahanat auki! Ideoita ja innostusta kirjoittamiseen. PS-kustannus.
Mäntynen, A., Shore, S. & Solin, A. 2006. Genre. Tekstilaji. Helsinki: SKS.
Ropo, E., Sormunen, E. & Heinström, J. (toim.) 2105. Tavoitteena itsenäinen oppija – identiteetin ja informaatiolukutaitojen vahvistaminen koulutuksessa. Tampere: Tampere University Press, Informaatiotieteiden yksikkö / Kasvatustieteiden yksikkö.
Routarinne, S. & Uusi-Hallila, T. 2008. Nuoret kielikuvassa – koululaisten kieli 2000-luvulla. Helsinki: SKS.
Salminen, T., Nykopp, M., Kiili, C., & Marttunen, M. 2013. Yhteisölliset tekstitaidot oppimisen edistäjinä. In P. Jääskelä, U. Klemola, M.-K. Lerkkanen, A.-M. Poikkeus, H. Rasku-Puttonen, & A. Eteläpelto (Eds.), Yhdessä parempaa pedagogiikkaa: interaktiivisuus opetuksessa ja oppimisessa (s. 61–70). Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto / Koulutuksen tutkimuslaitos.
Salo, O. 2009. Dialogisuus kielikasvatuksen kehyksenä. Julkaisussa Puhe ja kieli, 29:2. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys. Tampereen yliopistopaino Oy – Juvenes Print. Tampere, 89 – 102.
Sintonen, S. 2012. Susitunti. Kohti digitaalisia lukutaitoja. Helsinki: Finn Lectura.
Tainio, L. (toim.) 2007. Vuorovaikutusta luokkahuoneessa. Näkökulmana keskustelunanalyysi. Helsinki: Gaudeamus.
Trageton, A. 2007. Lukemaan oppiminen kirjoittamalla. PS-kustannus.
Äidinkielen opettajain liiton vuosikirjat. Helsinki: ÄOL.

OPS 2016