Monikielisyys voimavarana

Kielitietoisessa opetuksessa monikielisyys nähdään voimavarana. Oppilaiden opetuskielen eli tiedonalojen kielen taidon kehitystä on tuettava kaikissa oppiaineissa. Samalla on otettava huomioon oppilaiden muiden kielten taito ja taju, ja niitä on hyödynnettävä aktiivisesti koulussa. Kielet tukevat toisiaan, eikä niitä pidä asettaa vastakkain. Koska yhä suuremmalla osalla oppilaista on monikielinen tausta, on erittäin tärkeää, että jokainen tuntee oman kielellisen taustansa ja kaiken kielitaitonsa hyväksytyksi. Oppilaille on tarjottava mahdollisuus pohtia kielitaustaansa ja kielenkäyttöään eri yhteyksissä.

Toinen tapa käyttää monikielisyyttä voimavarana on oppilaiden muiden kielten taidon hyödyntäminen heidän kielitietoisuutensa tukemisessa. Esimerkiksi kielten kontrastiivinen tarkastelu leksikaalisella (sanat / sanojen rakenne) ja syntaktisella tasolla (virkerakenne) sekä kielellisten ilmaisutapojen ja idiomien vertailu auttaa oppilaita näkemään kielten erilaisia piirteitä. Samalla oppilaat saavat käyttää kielitaitoaan luovasti ja kielitietoisuutta vahvistavasti. Kontrastiivisesti voidaan tarkastella ja kokeilla sekä useille luokan oppilaille tuttuja kieliä että vain yksittäisten oppilaiden osaamia kieliä. Suomea toisena kielenä opiskeleville voidaan tarjota mahdollisuuksien mukaan oppilaan omalla äidinkielellä kirjoitettuja tekstejä opetuksessa käytettävien tekstien rinnalla.

Kieltä ja kulttuuria käsittelevän suunnitelmallisen keskustelun lisäksi on tärkeätä kiinnittää kieleen huomiota muissakin yhteyksissä. Jos kieli on opetuksen keskiössä, syntyy jatkuvasti tilanteita, joissa oppilaiden kielellistä identiteettiä voidaan vahvistaa eri tavoin. Myös oppilaiden valmius opetuskielen eli tiedonalojen kielen taidon kehittämiseen vahvistuu, kun he tuntevat kielitaustansa hyväksytyksi ja suhtautuvat tietoisesti omaan kielenkäyttöönsä ja kielelliseen identiteettinsä – joka kehittyy koko ajan. Monikielisyyttä vahvistettaessa opettajien on edelleen kannustettava, asetettava vaatimuksia ja tuettava monikielisiä oppilaita suomen kielen käytössä oppitunneilla.

OPS 2016