Tietoa romanien opetuksesta ja koulutuksesta

Tällä sivulla käsitellään romanien koulutukseen liittyviä kysymyksiä opintopolun eri vaiheissa. Perusopetukseen liittyvää tietoa löytyy osoitteesta: Oph.fi

Sivun lopusta löytyy lisäksi tietoa Opetushallituksen Romaniväestön koulutustiimistä, joka työskentelee romanien koulutuksen kehittämisen sekä romanikielen ja -kulttuurin edistämisen parissa.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspalvelut ovat tulleet yhä enenevässä määrin osaksi romaniperheiden arkea. Esimerkiksi romaniväestön kohentunut työllistyminen sekä aikuiskoulutukseen osallistuminen ovat lisänneet tarvetta palveluiden käytölle. Ohjattuun varhaiskasvatukseen osallistumisella on havaittu olevan hyötyä lapsen kehitykselle. Kieli- ja kulttuuritietoisessa varhaiskasvatuksessa kielet, kulttuurit ja katsomukset nivoutuvat osaksi varhaiskasvatuksen kokonaisuutta. Kulttuurien positiivinen esilletuonti ja arvostus ovat lisänneet romanien luottamusta varhaiskasvatuspalveluiden käyttöön.

Lue lisää:

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 (pdf)

Esiopetus

Esiopetus on ollut vuodesta 2015 lähtien Suomessa velvoittavaa, mikä tarkoittaa, että lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna (Perusopetuslaki 26 a § 4 mom. (1040/2014)). Esiopetukseen osallistuminen tukee perusopetusta sekä yleisemmin lapsen sosiaalista sopeutumista. Opetuksesta vastaavan henkilökunnan on kuitenkin hyvä keskustella ennen opetuksen alkamista siitä, kuinka romanivanhemmat haluavat romanikulttuuria huomioitavan lapsensa osalta. Esimerkiksi suomen kielen ja hienomotoriikan kehittymisessä romanilapsi saattaa tarvita tukea. Myös mahdollisimman varhaisesta romanikielen opetuksen aloittamisesta on hyötyä lapsen kielitaidolle.

Lisää aiheesta:

Esi- ja perusopetuksen lainsäädäntö (Oph.fi)

Toisen asteen koulutus

Peruskoulun päättötodistuksen saaneista romaninuorista noin puolet hakeutuu ammatillisiin opintoihin, mutta lukio on monille vielä tuntematon mahdollisuus (Katsaus aikuisten romanien koulutustaustoihin, 62). Niin ammatillisen koulutuksen kuin lukiokoulutuksenkin sisällöistä olisi tärkeää kertoa romaniperheille. Romaninuoren rohkaiseminen ja opiskelun arvostaminen ovat parasta tukea, jota koti ja koulu voivat antaa.

Lisää aiheesta:

Katsaus aikuisten romanien koulutustaustoihin (pdf)

Romanien lukio-opas (tulossa)

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot

Romanien koulutuspolku on suuntautunut vahvasti ammatillisiin opintoihin. Toisen asteen koulutuksen antama hakukelpoisuus sekä kokemus opiskelusta ovat madaltaneet kynnystä jatkaa opintoja myös ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Nykyisin romanikieltä ja -kulttuuria voi opiskella Helsingin yliopistossa.

Lue lisää:

Helsingin yliopiston romanikielen ja -kulttuurin opinnot

Aikuiskoulutus

Aikuiskoulutusta on saatavilla kaikkien koulutusasteiden opintoihin. Joillakin romaniväestöön kuuluvilla aikuisilla saattaa olla koulutuksellisia erityistarpeita, kuten perusopetuksen loppuunsaattaminen tai ammatillisen koulutuksen hankkiminen. Romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto suoritetaan näyttötutkintona.

Katso myös:

Opintopolku.fi

Romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinto (pdf)

Romanikulttuurin ohjaajan erikoisammattitutkinto (pdf)

Näyttötutkinnot (Oph.fi)

Romaniväestön koulutustiimi

Opetushallituksessa Vapaan sivistystyön ja kulttuuriryhmien koulutus -yksikössä toimii romaniväestön koulutustiimi. Opetushallituksen romaniväestön koulutustiimin tehtävät liittyvät romanien koulutuksen kehittämiseen sekä romanikielen ja -kulttuurin edistämiseen. Toimenpiteet ovat mm. seuraavia:

  • romanien koulutusta koskevat raportit ja selvitykset
  • alueelliset ja paikalliset romanien koulutusillat, joissa käsitellään eri-ikäisten romanien koulutuskysymyksiä
  • koulujen ja oppilaitosten sekä viranomaisten tuki romanien koulutukseen liittyvissä kysymyksissä
  • romanikieleen liittyvät toimenpiteet, mm. etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen kehittäminen
  • Latšo Diives -lehti, informaatioaineistot ja muut julkaisut
  • kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö romanien koulutuksen alueella.

Opetushallitus myöntää lisäksi romanikielen opetuksen järjestämiseen valtionavustuksia vuosittain ja tuottaa romanikielen oppimateriaalia. Romanikoulutuksen tukimateriaalit ja julkaisut sekä romanikieliset oppimateriaalit löytyvät osoitteesta: Oph.fi

Lisätietoa: