Eläinten elämä, kasvu ja lisääntyminen

Vastaavalla tavalla kuin kasvien elämä myös eläinten elämä on esillä näiden luokka-asteiden opiskelussa. Aikaisempiin kouluvuosiin verrattuna aihetta tarkastellaan eri näkökulmista. Yksittäisten eliölajien opiskelulla ei enää ole samaa painoa kuin aiemmin, vaan tarkastelu liikkuu pikemminkin eliöyhteisötasolla silloin, kun tutkitaan erilaisia elinympäristöjä. Niin ikään eläinten elämästä voidaan tarkastella kokoavasti esimerkiksi sitä, mikä on eläinten ravintona ja miten eläimet ravinnon hankkivat. Näiden asioiden selvittely puolestaan auttaa ymmärtämään erilaisissa ympäristöissä esiintyviä ravintoketjuja.

Eläinten elämään voi perehtyä myös luonnon monimuotoisuuden pohjalta. Lähtökohdiksi voi ottaa esimerkiksi sen, miten eri tavoin eläimet orientoituvat ympäristöönsä, miten heidän aistinsa ovat sopeutuneet vastaanottamaan erilaista informaatiota, miten lisääntymisrytmi ajoittuu vuoden varrella yms. Vastaavalla tavalla kuin ihmisen kohdalla eläinten monimuotoisuutta voidaan tarkastella sen mukaan, miten eläimet hengittävät, miten eläimet liikkuvat, millaisia suojautumis- ja saalistuskeinoja eläimillä on ja millaisia sosiaalisia suhteita eläinten välillä on. Yhtenä teemana voivat olla eläinten lisääntymiseen liittyvät tapahtumat.  

Teksti: Leena Aho