Biologia 7-9

Biologia on vuosiluokilla 7–9 oma oppiaine, jota on yhdessä maantiedon kanssa 7 vuosiviikkotuntia. Koulussa käytettävän tuntimäärän voi jakaa esimerkiksi tasan maantiedon ja biologian kesken.

Aiemmilla vuosiluokilla tapahtunut ympäristö- ja luonnontiedon sekä biologian opiskelu luovat pohjan, josta aineenopettaja jatkaa.

Biologia on elämää, sen ilmiöitä ja edellytyksiä tutkiva oppiaine. Opetuksen tulee perustua tutkivaan oppimiseen ja kehittää oppilaan luonnontieteellistä ajattelua. Opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle valmiudet ja mahdollisuus havainnoida ja tutkia luontoa. Tämä edellyttää, että opetus pystytään järjestämään siten, että biologialle ominaiset tutkimustavat, kuten maastotyöskentely ja kokeellinen tutkiminen, ovat mahdollisia. Oppilaan tulee itsensä päästä koulussa tutkimaan ja ajattelemaan asioita.

Koulun opetussuunnitelmassa määritetään tarkemmin eri vuosiluokkien sisällöt ja tavoitteet. Samoin tulee tarkastella opetusmenetelmiä ja koulun omia käytänteitä, kuten maastoretkien järjestämistä. 

Keskeiset tavoitteet ja sisällöt

Opetussuunnitelmassa ja päättöarvioinnin kriteereissä korostetaan

 • luonnon perusilmiöiden ymmärtämistä
 • luonnontuntemusta ja eliölajien tunnistamista
 • ekosysteemin rakenteen ja toiminnan hahmottamista
 • evoluutioon perehtymistä
 • ihmisen rakenteen ja elintoimintojen ymmärtämistä
 • perinnöllisyyden perusteisiin tutustumista
 • ihmisen vastuuta elinympäristöjen vaalimisessa
 • luonnon monimuotoisuuden suojelua
 • tutkivan oppimisen merkitystä biologian opiskelussa
 • myönteisiä elämyksiä ja kokemuksia
 • biologialle ominaisten käsitteiden hallintaa
 • ohjattua kasvien keruuta
 • monenlaisten tiedonhankinta- ja tutkimusmenetelmien käyttöä.

Biologian tutkimustaidoissa korostetaan seuraavia asioita:

Oppilas osaa 

 • käyttää mikroskooppia näytteitä tutkiessaan
 • työskennellä annettujen ohjeiden mukaan maastossa ja laboratoriossa sekä kerätä kasveja annettujen ohjeiden mukaan
 • toteuttaa itsenäisesti pienimuotoisia tutkimuksia.
Teksti: Mervi Holopainen ja Eeva-Liisa Ryhänen | Kuva: Mervi Holopainen