Elämä ja evoluutio

Opetussuunnitelman perusteiden keskeisistä sisällöistä käsitellään tässä kokonaisuudessa

  • solun rakenteen ja toiminnan tutkiminen
  • eliökunnan synty ja kehitys ja eliökunnan järjestelmä
  • ihmisen biologinen ja kulttuurinen evoluutio sekä ihmislajin ominaispiirteet
  • biotekniikan mahdollisuudet ja niihin liittyvät eettiset kysymykset.

Opetussuunnitelmassa korostuu ns. yleisbiologian osuus. Biologialle keskeisiä osa-alueita ovat eliöiden luokittelu, niiden rakenne ja elintoiminnot sekä evoluutio. Näiden osuutta perusasteen opetussuunnitelmassa on nyt korostettu. 

Solu on elämän perusyksikkö. Soluja tutkittaessa harjaannutaan biologialle keskeisen tutkimusvälineen, mikroskoopin, käyttöön. On tärkeää, että oppilaat viimeistään tässä vaiheessa perusastetta saavat tähän mahdollisuuden. Helposti tutkittavia soluja ovat esimerkiksi lehväsammalen ja sipulin solut. Solujen värjäämistä voidaan harjoitella posken limakalvon soluilla. Solun rakenteeseen ja toimintaan perehdytään lisää ihmisen biologian yhteydessä.

Solun toimintaa, kuten fotosynteesiä ja soluhengitystä, voi tarkastella laboratoriotutkimusten avulla. Tällöin harjaannutaan koejärjestelyjen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

On tärkeää, että oppilaat ymmärtävät evoluution jatkuvana prosessina. Muuntelun ja luonnonvalinnan merkitys korostuu ympäristöolojen muuttuessa, ja eliölajit sopeutuvat muutokseen. Ihmisen evoluution yhteydessä korostuu tiedon ajankohtaisuus eli uutta tietoa tulee jatkuvasti.

Eliökunnan järjestelmä on ihmisen luoma hierarkkinen systeemi. Sen tunteminen on tärkeää, jotta oppilas voi jäsentää luonnon ilmiöitä. Eliökunnan järjestelmän opiskelun avulla voidaan myös havainnollistaa evoluution kulkua. On tärkeää korostaa, että kyseessä on tämänhetkinen tietämys, joka muuttuu jatkuvasti. Eliökunnan eri ryhmien lajimäärästä saadaan jatkuvasti tarkentuvaa tietoa. Tässä yhteydessä tulee korostaa monimuotoisuuden eri tasoja ja monimuotoisuuden säilymisen merkitystä.

Biotekniikan mahdollisuuksia ja siihen liittyviä eettisiä kysymyksiä tarkastellaan parhaiten arkipäivän esimerkkien kautta. Tällaisia ovat esimerkiksi biotekniikan sovellukset ravinnontuotannossa ja lääketieteessä. Samalla voidaan harjoitella mediakriittisyyttä ja väittelytaitoja. Perusasteella ei voi käsitellä syvällisesti biotekniikan menetelmiä, vaan keskitytään käytännön sovelluksiin ja esimerkkeihin.

”Elämä ja evoluutio” -kokonaisuuden käsittely soveltuu hyvin 8. vuosiluokan biologiaan. Sitä voidaan myös yhdistää ekosysteemien käsittelyn yhteyteen.

Teksti: Mervi Holopainen ja Eeva-Liisa Ryhänen | Kuva: Mervi Holopainen