Ihminen

Opetussuunnitelman perusteiden keskeisistä sisällöistä käsitellään

  • ihmisen rakenne ja keskeiset elintoiminnot
  • ihmisen lisääntyminen ja seksuaalisuuden biologinen perusta
  • perimän ja ympäristön merkitys ihmisen ominaisuuksien kehittymisessä.

Ihmisen biologian opetussuunnitelmaa laadittaessa tulee ottaa huomioon terveystiedon opetuksen tavoitteet ja sisällöt sekä aihekokonaisuudet (esimerkiksi Ihmisenä kasvaminen). Tavoitteena on kehittää oppilaan kykyä ymmärtää erilaisuutta. Arvoja ja asenteita käsittelevien aiheiden kautta oppilaat harjaantuvat tekemään omaa elämäänsä ja hyvinvointiaan koskevia päätöksiä.

Opetuksessa melko suuri osuus on ihmisen rakenteen ja keskeisten elintoimintojen opiskelussa. Tässä tulee korostaa kokonaisuuksien hallintaa. Oppilaalle tulee muodostua käsitys siitä, miten eri elimet ja elimistöt toimivat yhteistyössä. Monipuoliset työtavat antavat mahdollisuuksia lähteä tarkastelemaan aiheita oppilaiden kokemusmaailman kautta. Ennakkotietojen kartoitus on erityisen tärkeää, koska ihmisen elintoimintoja on käsitelty alemmilla vuosiluokilla.

Periytymiseen liittyvät käsitteet voidaan opiskella ihmiseen kytkeytyvien esimerkkien kautta.

Pienimuotoisen tutkimuksen tekemistä voidaan harjoitella myös ihmisen biologian yhteydessä. Ruoansulatuskokeet, joissa tutkitaan entsyymien toimintaa, tai erilaisten mittausten toteuttaminen esimerkiksi verenpaineen vaihteluista, sydämen lyöntitiheydestä tai hengitystilavuudesta voidaan toteuttaa tutkivan oppimisen periaatteiden mukaisesti.

Teksti: Mervi Holopainen ja Eeva-Liisa Ryhänen