Tutkivan oppimisen malli

Opittavien käsitteiden ja ilmiöiden ymmärtämisen lisäksi oppilaan tulee oppia tiedonhankintaa, tiedon käsittelyä ja arviointia, tiedon esittämistä sekä tiedon käyttämistä ja soveltamista.

Tutkivasta oppimisesta lisää esimerkiksi: Hakkarainen, K., Lonka, K. & Lipponen, L. (1999) 
Tutkiva oppiminen. Älykkään toiminnan rajat ja niiden ylittäminen. WSOY.

 1. Tutkimusongelma
  Tutkiminen lähtee jostain ongelmasta tai kysymyksestä. Pohjana voi olla joko oppilaan tai opettajan esittämä kysymys. Esimerkkinä tutkittavasta ongelmasta voi olla: ”Kuinka vesihyönteiset saavat happea?”.
  Ensin kartoitetaan ennakkotiedot. Oppilaat pohtivat ryhmissä, mitä he jo tietävät aihepiiristä. Tämän jälkeen he voivat koota erilaisia aiheeseen liittyviä kiinnostavia kysymyksiä, joihin he etsivät ratkaisua.
 2. Tiedonhankinta
  Tutkittavan ongelman mukaan valitaan tiedonhankintatavat. Biologialle tyypillisiä tiedonhankintatapoja ovat kokeellisuuteen tai maastohavaintoihin perustuvat tavat. Voidaan lähteä tarkastelemaan vesihyönteisiä. Maastoretkellä pyydystetään vesihyönteisiä ja havainnoidaan niiden hapenottoa. Tärkeää on havaintojen ja löydettyjen tietojen tarkka muistiin merkitseminen.
 3. Tiedon käsittely, pohdinta ja arviointi
  Saatuja tietoja, muistiinpanoja, havaintoja ja mittaustuloksia jäsennetään ja arvioidaan sekä valmistellaan esitettävään muotoon. Tietoja verrataan olemassa olevaan tietoon, esimerkiksi oppikirjan esittämiin tietoihin. Eri ryhmät vertaavat saamiaan tuloksia ja pohtivat yhdessä ongelmaa.
  Vesihyönteisesimerkissä voidaan lisäksi etsiä tietoja oppikirjasta ja mahdollisesti löytää sellaisia hapensaantitapoja, joista ei saatu havaintoja.
 4. Tiedon esittäminen
  On tärkeää harjoitella suullisia ja kirjallisia selostuksia, taulukkojen ja graafisten esitysten tekoa ja tulkintaa sekä karttojen ja kuvien avulla esittämistä. Samalla voidaan harjoitella tieto- ja viestintätekniikan taitoja, jotka on mainittu opetussuunnitelman aihekokonaisuuksissa. Erilaisista vesihyönteisten tavoista saada happea voidaan piirtää kuvia, valokuvata niitä ja laatia näiden avulla esityksiä.
 5. Tiedon käyttäminen ja soveltaminen
  Aihepiiristä riippuen tutkimustuloksista voidaan keskustella, väitellä tai niiden avulla voidaan laatia erilaisia toimintamalleja.
Teksti: Mervi Holopainen ja Eeva-Liisa Ryhänen | Kuva: Mervi Holopainen