Maantieto 5-6

5. ja 6. luokalla biologia ja maantieto on yksi oppiaine

Perusopetuksen vuosiluokilla 5 ja 6 opiskellaan omana oppiainekokonaisuutena biologiaa ja maantietoa. Oppiaineen sisältöihin on integroitu mukaan terveystiedon asioita, sillä terveystiedon opetus alkaa omana erillisenä oppiaineena vasta 7. luokalla. Luokilla 1–4 opiskellaan ympäristö- ja luonnontietoa, joka on biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon muodostama kokonaisuus. Yläkoulussa ja lukiossa biologiaa ja maantietoa opiskellaan omina oppiaineinaan.

5. ja 6. luokilla myös fysiikka ja kemia on oma oppiainekokonaisuutensa, jolla on opetussuunnitelmassa omat erilliset tavoitteensa, sisältönsä ja hyvän osaamisen kuvauksensa. Koska sekä biologia ja maantieto että fysiikka ja kemia tutkivat osittain samoja luontoon ja ympäristöön liittyviä ilmiöitä, kannattaa opetuksessa huomioida näiden aineiden yhtymäkohdat ja integroiminen. Sekä biologialle ja maantiedolle että fysiikalle ja kemialle yhteisiä aihepiirejä ovat esimerkiksi kierrätys ja ilmastoon liittyvät asiat.

Biologia ja maantieto arvioidaan yhdessä

Luokilla 5 ja 6 biologia ja maantieto on oma oppiainekokonaisuutensa. Biologia ja maantieto myös arvioidaan yhdessä, yhdellä numerolla. Oppiaineessa on kuitenkin erotettavissa erityisesti biologiaan ja maantietoon liittyviä tavoitteita ja sisältöjä. Sekä biologiaan että maantietoon liittyviä arviointeja, kuten kokeita, ryhmätöitä, kirjoitelmia, tutkielmia, karttatöitä, kasvioiden keruuta, itse- ja kaveriarviointeja ja muita töitä kannattaa toteuttaa pitkin lukuvuotta. Näiden tulokset yhdistetään sitten yhdeksi biologian ja maantiedon arvosanaksi oppilaan todistukseen.

Biologian ja maantiedon opetuksen toteuttaminen eri vuosiluokilla

Oppiainetta voi jakaa vuosiluokille 5 ja 6 eri tavoin. Mielekkäitä vaihtoehtoja on useita, mutta suositeltavaa on, että sekä biologian että maantiedon aihepiirejä käsitellään molemmilla luokilla. On mahdollista, että eri kunnissa ja kouluissa oppituntien määrä painottuu eri tavoin 5. ja 6. luokalla. Jos tuntimäärä jaetaan tasan molemmille vuosiluokille, tulee sekä 5. että 6. luokan lukujärjestykseen 1,5 vuosiviikkotuntia biologiaa ja maantietoa.

Eri kustantajien oppimateriaaleista osa sisällyttää yhteen oppikirjaan sekä biologian että maantiedon, toiset taas jakavat biologian ja maantiedon eri kirjoihin. Molemmat vaihtoehdot soveltuvat käyttöön. 

Aihekokonaisuudet liittyvät biologiaan ja maantietoon

Kaikki perusopetuksen aihekokonaisuudet pitää liittää biologian ja maantiedon opetukseen. On myös mahdollista, että aihekokonaisuudet painottuvat koulussa toteutettujen projektien ja teemojen käsittelyssä. Esimerkkejä projekteista ovat koulun kierrätys-, ”keke” (kestävä kehitys)-, monikulttuurisuus-, turvallisuus- ja viestintäpäivät/viikot tai -teemat.

Teksti: Hannele Cantell