Keskeiset sisällöt – Eurooppa

Maantiedon keskeisiä sisältöjä voidaan jäsennellä eri tavoin. Seuraavassa esitellään erilaisia mahdollisuuksia käsitellä opetussuunnitelman maantieteen aiheita opetuksessa. Biologiaan liittyviä sisältöjä käsitellään erikseen. Maantieteen opiskelun menetelmällinen ja pedagoginen puoli esitellään hyvän osaamisen kuvauksen yhteydessä.

Selkeimmin maantietoon liittyvät aihepiirit ovat Eurooppa osana maailmaa sekä Ihmisten elämän ja elinympäristöjen monimuotoisuus maapallolla.

Euroopan maantiedon opetuksen jäsentelymahdollisuuksia

Euroopan maantieto soveltuu hyvin opiskeltavaksi 5. luokalla. Se on looginen jatko alemmilla luokilla käsiteltyjen Suomen, Pohjoismaiden ja Suomen lähialueiden opiskelulle. Euroopan maantiedon opiskelu tukee myös muissa aineissa, kuten historiassa ja uskonnossa, 5. ja 6. luokalla käsiteltäviä aihepiirejä.

Euroopan maantiedon tavoitteissa korostetaan kahta näkökulmaa: karttakuvaa ja luonnonmaantietoa. Kaikkia Euroopan asioita ei siis tarvitse käsitellä. Onkin tärkeää huomata, että Eurooppaa käsitellään vielä myöhemmin maantiedossa luokilla 7–9 ja myös muissa aineissa, etenkin historiassa ja yhteiskuntaopissa, käsitellään yläkoulun puolella Eurooppaan liittyviä asioita. Maantiedon osalta hyvä perusjako voisi olla se, että 5. luokalla painotetaan Euroopan luonnonmaantiedon asioita, kun taas kulttuurimaantiedon ja ihmisen toimintaan liittyvät asiat painottuvat yläkoulun opetuksessa.

Karttakuvan muodostumisen kannalta on tärkeää, että oppilaat oppivat hahmottamaan Euroopan osana maailmaa ja suhteessa muihin maanosiin, valtameriin, napoihin, päiväntasaajaan ja 0-pituuspiiriin (Ison-Britannian Greenwichin läpi kulkeva pituuspiiri). Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää siihen, että Eurooppa ei ole ”maailman napa”, vaan yksi maanosa muiden joukossa. Maailmankartalla Eurooppa on kooltaan varsin pieni, mutta toisaalta sen merkitys omana kotimaanosanamme on tietysti hyvin tärkeä.

Euroopan karttakuvasta opiskeltavia asioita ovat keskeiset piirteet, kuten

  • Euroopan rajat
  • Eurooppaa rajaavat valtameret ja Euroopan rannikoiden merialueet
  • suuret joet ja järvet
  • vuoristot ja korkeimmat vuoret
  • suuret alangot ja ylängöt
  • Euroopan (keskeiset) valtiot ja pääkaupungit.

Tavoitteissa mainitaan Euroopan luonnonmaantiedon osalta erityisesti ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeet. Näiden opiskelu on merkityksellistä, sillä ne luovat edellytykset ihmisen toiminnalle. Ilmasto ja kasvillisuus ovat vaikuttaneet oleellisesti esimerkiksi Euroopan maatalouteen, metsätalouteen ja matkailun kehittymiseen. Euroopan ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeisyyden opiskelussa kannattaa huomioida seuraavat tekijät: meren läheisyys, mantereen läheisyys, vuoristoisuus, merivirrat (erityisesti Golf-virran vaikutus) ja tuulet. 

Karttapaikka, Maanmittauslaitoksen www-karttapalvelu, jonka avulla voit katsella karttoja useassa eri mittakaavassa oman tietokoneesi ruudulla.

Karttoja Euroopasta. Monipuolisia ja laadukkaita karttoja Euroopasta sekä eri maanosista. University of Texas Libraries (engl.)

Teksti: Hannele Cantell