Maantieto

Maailmankuva

Jokaisella ihmisellä on yksilöllinen maailmankuva, jossa yhdistyvät tietoon ja tunteisiin perustuvat käsitykset maailmasta. Maantieteellinen maailmankuva on alueisiin, tiloihin ja paikkoihin liittyvä maailmankuvan ulottuvuus. Se muodostaa eri mittakaavatasoja yhdistelevän karttamaisen kehikon, johon ihminen kiinnittää eri alueita koskevat tiedot, havainnot ja mielikuvat. Opetuksella pyritään tukemaan globaalisti kattavan ja eri alueiden ominaisuuksia sekä erilaisia lähtökohtia tiedostavan maailmankuvan rakentumista.

Ajankohtaiset tapahtumat

Media välittää ajankohtaista tietoa, tapahtumia ja tunnelmia eri puolilta maailmaa. Median seuraaminen muokkaa oppilaan maailmankuvaa, ja opetuksen tukena auttaa oppilasta liittämään opitun laajempaan kontekstiin. Media saattaa kuitenkin myös leimata alueita ja ihmisryhmiä, ja siten vahvistaa yksiulotteisia stereotypioita. Opetuksessa tulee pohtia medialähteiden luotettavuutta ja tavoitteita sekä tarkastella tapahtumien ja ilmiöiden taustalla vaikuttavia tekijöitä

Elämismaailma

Jokainen kokee ympäristön eri tavoin. Elämismaailma tarkoittaa sitä, miten ihmiset kokevat oman arkiympäristönsä ja ympäröivän maailman. Eri ihmiset kokevat esimerkiksi arkiympäristön viihtyisyyden eri tavoin ja kaipaavat erilaisia liikkumis- ja harrastuspaikkoja. Tutkimusten mukaan oppimismotivaatio lisääntyy, kun opetuksessa huomioidaan lasten ja nuorten elämismaailma ja pohditaan heidän omia kokemuksiaan ympäristöstä ja maailmasta.

Geomedia

Maantieteellistä tietoa välitetään esimerkiksi karttoina, paikkatietona, taulukoina, diagrammeina, havainnekuvina, valokuvina, animaatioina ja videoina. Opetuksessa käytetään ja tuotetaan geomediaa tietokoneen ohjelmistoja ja verkkopalveluja hyödyntäen sekä käsin piirtämällä. Geomedian arkiset sovellukset kuten navigaattorit, sähköiset opaskartat ja reittipalvelut sekä erilaiset paikkatietoperustaiset palvelut huomioidaan opetuksessa.

Malli

Maantieteessä käsitellään erilaisia systeemejä, jotka koostuvat osasista ja niiden välisistä yhteyksistä sekä elementtien ja ympäristön välisistä yhteyksistä. Maantieteellisiä systeemejä on kaikkialla, ja ne kuvautuvat eri mitta- ja aikaskaaloissa. Jäätikkö on pitkäaikainen, mutta usein paikallinen systeemi. Liikkuva matalapaine on lyhytaikainen, mutta globaaleista ilmakehän kierroista syntyvä systeemi. Systeemi voi olla myös ihmisen rakentama, kuten kaupunki. Maantieteellisten mallien avulla on oleellista tarkastella luonnon- ja ihmissysteemien välistä vuorovaikutusta.

Oman lähiympäristön vaaliminen ja suunnittelu

Lähiympäristö tarkoittaa aluetta, jolla asutaan, käydään koulussa tai töissä, ja jossa ulkoillaan ja harrastetaan. Lähiympäristön vaaliminen ja suunnittelu tarkoittaa ympäristön siisteydestä, turvallisuudesta ja viihtyisyydestä huolehtimista. Ympäristön vaalimiseen kuuluu myös se, että pidetään huolta lajien ja maisemien monimuotoisuudesta. Suunnittelun avulla kehitetään ympäristöä paremmaksi ja huomioidaan alueen eri asukkaat ja toiminnot.

Tutkimuksellinen lähestymistapa

Oppilas tutustuu maantieteelliseen kysymyksenasetteluun, tietoon, sen lähteisiin ja tuottamisen tapoihin. Aineistoa voidaan kerätä esimerkiksi kartoittamalla, havainnoimalla, haastattelemalla, mittaamalla tai valmiita lähteitä hyödyntäen, ja analysoida luokittelemalla, tyypittelemällä ja vertailemalla. Tutkimuksessa oppilas vastaa itse asettamiinsa kysymyksiin. Tyypillisiä asetelmia ovat esimerkiksi ilmiön ulottuvuuksien, vaihtelun, vuorovaikutusten tai syy-seuraussuhteiden tarkastelu alueella.

Maantieto kuvio

Yhteistyö koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa

Monimuotoisten oppimisympäristöjen toteuttaminen yhteistyössä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa tukee koulujen kasvatustehtävää koulutyön ja oppimisen rinnalla. Tämä mahdollistaa oppilaille irrottautumisen koulujen fyysisestä ympäristöstä. Asiantuntijoiden hyödyntäminen opetuksessa mahdollistaa opettajien omien opetusmenetelmien kehittämisen ja motivoivan oppimisympäristön oppilaille.

Yhteistyömahdollisuuksia voivat olla kunnan teknisen-, nuoriso-, kirjasto- ja liikuntatoimen palvelut sekä erilaiset järjestöt, yritykset ja media ja lisäksi muut lähiympäristön toimijat, kuten muut koulut, ELY-keskus, luontokoulut, museot, maatilat ja tutkimusasemat. Vierailut yrityksissä, asiantuntijoiden vierailut koulussa, yhteiset projektit, tapahtumat sekä kummiluokkatoiminta suunnitellaan niin, että lasten ja nuorten erityisasema kuluttajasuoja- sekä henkilötietolaissa huomioidaan.

Maantieteellinen hahmottaminen

Maantieteellisen maailmankuvan rakentumisen ja hahmottamisen perustana on maapallon vyöhykkeisyys. Maailmankuva käsittää kokonaisvaltaisesti maapalloon liittyviä ilmiöitä kuten väestönkasvu, luonnonvarojen riittävyys, ravinnontuotanto, ympäristökysymykset, ilmastonmuutos, maailmankauppa, kulttuuriset erot ja kulttuurievoluutio. Maailmankuvan hahmottaminen on kokonaisuus, joka muodostuu maailmaa koskevasta informaatiosta ja yhdistää eri oppiaineiden aiheita. Maapallon keskeinen karttanimistö on osa maailman hahmottamista.

OPS 2016