Kasvatuksen ja kasvamisen itseisarvo

Tekojen seurauksilla tai tahdonsuunnilla voidaan sanoa olevan itseisarvoa siinä määrin, kuin ne eivät ole keinoja minkään muun arvon tavoittelussa. Välinearvoa on sen sijaan on kaikella, mitä ei tavoitella pelkästään sen itsensä vuoksi, vaan keinona saavuttaa jotakin muuta kuin se itse. Aristoteleen hyve-etiikassa, jonka mukaan hyveet ovat toimintavalmiuksia ja tuntemistaipumuksia, erottelu toiminnan ja tekemisen välillä sisältää itseisarvon ja välinearvon erottelun.

Jos kasvatus on välinearvo, niin tavoiteltu arvo voi olla taloudellinen hyvinvointi. Tällöin puhetapa, ettei Suomella ole varaa hukata ketään heikolla opetuksella, on sekin välineellistä. Jos suhdanteet vaativat erityisopetuksen leikkauksia, niin ne voidaan tehdä.
Aristoteles sanoo, että tekemisessä lopputulos on erillinen siihen johtavasta teoista, kun taas toiminnassa teot ja lopputulos eivät ole erillisiä. Elämä on toimintaa eikä tekemistä, sillä päämääränä oleva hyvä elämä ei ole elämästä erillinen, vaan toteutuu elämässä. Kasvaminen hyvään elämään on hyvän toiminnan oppimista elämällä hyvin. Näin tunteiden huomioon ottaminen on luonteenomaista Aristoteleelle.

Aristoteles painottaa sitä, että toimintataipumukset (ja tunteet) ovat opittuja. Hän siis vastustaa näkemystä niiden synnynnäisyydestä. Niin ikään vapaus eli kyky tehdä vapaita valintoja on opittu eikä synnynnäinen. Kasvatus on merkittävässä roolissa. Aristotelesta on arvosteltu elämänkaarideterminismistä, jonka mukaan kasvatus määrää sen, kuinka hyvä ihmisestä tulee. Onnistuneesti kasvatetun ei ole mahdollista olla mitään muuta kuin hyveellinen.

Kasvatus voidaan määritellä hyvän elämän edellytysten siirtämiseksi sukupolvelta toiselle. Aristoteleelle onnellisuus on hyvää elämää. Nuorista Aristoteles ajattelee, että he ovat toivoa täynnä, että he uskovat ihmisiin, mutta samalla he ovat taipuvaisia heikkotahtoisuuteen. He tietävät sen, mikä on hyvää, mutta he saattavat epäonnistua toimimasta hyvin. Koululle on Aristoteleella laitettu suuri vastuu: ei oppia tekemään tulosta vaan ohjata toimimaan hyvin.

Pekka Elo